Труд и осигуровки ТИТА

Смяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ и подаване на уведомление по Наредба № 5

Казус. Преди 2 години физическо лице е наело по трудово правоотношение лице на длъжност „домашна помощница“ (код по НКПД 51521002). Към датата на сключване на трудовия договор физическото лице - работодател е вписано по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ (ЗРБ) като осигурител с 10-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ, който съвпада с единния му граждански номер. В съответствие с изискванията на чл. 62 от Кодекса на труда с този ЕИК е регистриран и трудовият договор.

 

Въпрос:

След 4 януари 2022 г. има ли задължение физическото лице - работодател да подаде уведомление, приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5 от 29.12.2002 г.)?

Отговор: Борислав Димчев, експерт по социално и здравно осигуряване

Относно възможността да се сключат два трудови договора за пълно работно време

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Според Кодекса на труда  работникът или служителят има възможност да има повече от един трудов договор. Целта на материала е да се анализира тази възможност.

Трудовоправни аспекти при избора на кмет

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Кодексът на труда (КТ) урежда възможност, освен с трудов договор и конкурс, трудовото правоотношение да възникне и въз основа на избор. Целта на материала е да се разгледат трудовоправни аспекти при избора на кмет, която е една от длъжностите, които се заемат чрез избор.