Труд и осигуровки ТИТА

КТ. Относно тълкуването на разпоредбата на чл. 18, ал. 1 НСКСЧ

КТ. Въпрос. С промени в чл. 18, ал. 1 НСКСЧ се пояснява, че в случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.

 

Въпрос:

Как следва да се тълкува посочената разпоредба, когато разхода превишава 30%, например за Германия дневните пари са 56 евро, ако транспорта е 20 евро, колко изплаща командироващия - 20 евро или разликата от 16,80 ( 30%) до 20 = 3,20 евро?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Относно полагането на извънреден труд при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ

КТ. Въпрос. Български работодател командирова работници и служители в Ирландия в рамките на предоставянето на услуги. За лица, пътуващи в почивните дни, той заплаща основното трудово възнаграждение, тъй като работникът/служителят е изпълнявал задачи на работодателя. Съгласно законодателството на Ирландия обаче не се изисква заплащането и на извънреден труд за пътуване в почивни дни, а е предвидено служителят да бъде компенсиран с допълнителен отпуск.

 

Въпрос:

Как следва да се приложи изискването на ирландското законодателство служителят да бъде компенсиран с допълнителен отпуск към българския работодател и следва ли тези условия да бъдат вписани д анекса за командироването?

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Относно невъзможността за отказ от заплащане на дневни пари

КТ. Въпрос. Работодател командирова работник и служител в чужбина и в страната. Работникът или служителят желае да се откаже от дневните си пари.

 

Въпрос:

Може ли работникът или служителят да се откаже от дневните си пари и ако отговорът е положителен, по какъв ред?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП