Труд и осигуровки ТИТА

Изборът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

В този брой на списанието продължава изясняването на основанията за възникване и недействителност на индивидуалното трудово правоотношение, като се акценитра върху темата за избора -  едно от основанията за възникване на индивидуално трудово правоотношение, наред с трудовия договор и конкурса.