Труд и осигуровки ТИТА

Недействителност на основанието за възникване на индивидуалното трудово правоотношение

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

В този брой на списанието продължава изясняването на основанията за възникване и недействителност на индивидуалното трудово правоотношение, като се акценитра върху темата за недействителност на основанието за възникване на индивидуалното трудово правоотношение.