Съдържание (21/2023)

Съдържание (21/2023)

 

Законодателни промени

 

Задължителни вноски за 2023 г. Преглед на промените.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Рубрика - В помощ на УЧР


 В тази рубрика в следващите година и половина ще разгледаме най-важните в практиката разпоредби на Кодекса на труда и свързани с тях поднормативни актове.


Полагане на труд по извънтрудови правоотношения

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Казуси

 

КТ. ЗДДФЛ. Относно командироването на работници и служители на друго предприятие от фондация

Михаил Илиев, Людмила Мермерска

 

КСО. ЗЗО. Относно осигуряване на египетски гражданин по без трудово правоотношение, пребиваващ в Египет

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Въпроси - отговори 

 

КТ. Относно предоставянето на ваучери за храна при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

ЗЗО. Относно определяне на здравни осигуровки по ТД при подадено заявление за пенсиониране преди подписването му и дейност като СОЛ

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Практика на МТСП

 

МТСП. Относно размерa на платения годишен отпуск по договор за допълнителен труд на 2 часа 

  
МТСП. Относно периода на графика, с който се установява време на разположение    


МТСП. Относно ученически отпуск за степен „магистър“ при неизползван за степен „бакалавър“ и понятието „без откъсване от производството“      


МТСП. Относно закрилата на председателите и представителите на работниците и служителите в комитет по условия на труд

 

Следващ брой

 

Следващ брой