Труд и осигуровки ТИТА

КТ. ЗДДФЛ. Относно командироването на работници и служители на друго предприятие от фондация

Казус. Фондация командирова три лица в чужбина за участие в обучение. Те не са свързани по никакъв начин с Фондацията. Обучението е по проект за възрастни хора и тримата командировани работят за организации в България, които са за подпомагане на възрастни. В бюджета, заложен по този проект във Фондацията, са предвидени такива обучения.

 

Въпрос:

1. Има ли право фондацията да командирова посочените лица?

2. Какво е третирането по реда на ЗДДФЛ на средствата за пътуване и престой във връзка с обучението и имат ли лицата някакви задължения да декларират получените доходи във връзка с тази командировка?

 

Отговор: Михаил Илиев, Людмила Мермерска

КСО. ЗЗО. Относно осигуряване на египетски гражданин по без трудово правоотношение, пребиваващ в Египет

Казус. Регистрирано в България търговско дружество възнамерява да възложи на египетски гражданин проучване на възможностите относно това част от дейността на българското предприятие да се обособи на територията на Египет. Предвижда се лицето да работи по това без трудово правоотношение изцяло на територията на Египет.

 

Въпрос:

Кое е приложимото в случая осигурително законодателство и възможно ли е за възложителя да възникнат задължения за осигуровки в България?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване