Труд и осигуровки ТИТА

Полагане на труд по извънтрудови правоотношения

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да се изясни, че само обстоятелството, че дадено лице полага труд в ползва на друго лице не е достатъчно, за да обоснове наличието на трудово правоотношение съответно приложимост на разпоредбата на чл. 1, ал. 2 Кодекса на труда.