Труд и осигуровки ТИТА

КТ. Относно предоставянето на ваучери за храна при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ

КТ. Въпрос. Български работодател командирова работници и служители в рамките на предоставянето на услуги в изпълнение на договор за услуга (изработка на детайли за съоръжения) в производствена база на възложителя в Германия. Договорът за услуга е с продължителност 2 години и се очаква да бъде продължен. Работниците и служителите се командироват за срок по-дълъг от 30 дни и имат право на всеки 40 дни да се завръщат в страната за период от една седмица, но не повече от две седмици. По подадени заявления Обр. ОКд-236 за издаване на удостоверения за приложимо осигурително законодателство формуляр А1, за командированите работници и служители са издадени откази за приложимо осигурително законодателството на България, поради което за тях се заплащат данъци и осигурителни вноски в Германия. Българският работодател предоставя ваучери за храна на всички работници и служители, работещи при него по реда на чл. 293 от Кодекса на труда като „социални разходи, предоставени в натура“ съгласно чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

Въпрос:

Предвид обстоятелството, че работниците и служителите са подчинени на немското данъчно и осигурително законодателство следва ли от гледна точка на уредбата на командироването в рамките на предоставянето на услуги да продължат да им се предоставят ваучери за храна?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ЗЗО. Относно определяне на здравни осигуровки по ТД при подадено заявление за пенсиониране преди подписването му и дейност като СОЛ

ЗЗО. Въпрос. Физическо лице работи по трудов договор и в същото време осъществява дейност като самоосигуряващо лице. По трудов договор се осигурява на максимален осигурителен доход до 01.08.2023 г. На 01.08.2023 г. прекратява трудовия си договор и подава заявление за пенсиониране поради изпълнени условия за пенсиониране. От 02.08.2023 г. е сключило нов трудов договор и продължава дейност като самоосигуряващо се лице. Възнаграждението по новия трудовия договор е около 2000 лв., а очакваната пенсия около 1700 лв.

 

Въпроси:
1. Как да се определи сумата (от 02.08.2023 г.) върху която се дължат здравни осигуровки по трудовия договор, след като информацията за пенсията ще се получи в най-добрия случай до 4 месеца, а и пенсията се подрежда на първо място при изчисляване на здравни осигуровки?
2. Трябва ли лицето авансово да внася здравни осигуровки за дейността си като самоосигуряващо се лице?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване