Труд и осигуровки ТИТА

Командироване на пилоти и кабинен екипаж

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на материала  е да се направи преглед на уредбата на командироването на пилоти и членове на кабинен екипаж, като ще бъде направен опит да се дадат известни насоки за това как да се определи законодателството, което урежда условията на труд на тези лица.

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

Казус. Българско дружество с предмет транспортна дейност командирова шофьори в Германия и Франция, където са установени минимални часови ставки за заплащане на шофьорите.

 

Въпрос:

1. Заплащаните минимални часови ставки считат ли се за част от възнаграждението на шофьора за съответния месец?

2. Дължат ли се осигурителни вноски върху тях?

3. Дължи ли се данък по реда на ЗДДФЛ върху тях?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска