Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно задължението на работодателя за информиране персонала за рисковете за здравето и отказ за подписване на карта за оценка на риска

Представяме отговор на МТСП от 21.08.2023 г. относно задължението на работодателя да  информира работниците и служителите за рисковете за здравето и безопасността им и за мерките, които се предприемат за отстраняването им по чл. 19 ЗЗБУТ, и отказ на работника или служителя да подпише картата за оценка на риска изготвена от работодателя.
 

МТСП. Относно даването на съгласие от лице от персонала да бъде адресат на електронно изявления от работодателя

Представяме отговор на МТСП от 18.08.2023 г. относно даването на съгласие от работника и служителя да бъде адресат на електронно изявления от работодателя.