Труд и осигуровки ТИТА

КСО. ЗДДФЛ. Относно осигурителния доход и дължимия данък при обратно получаване на суми по застраховка „Живот“

Казус. Управител на ООД сключва за целия персонал, вкл. и лицето по ДУК застраховка „Живот“ за една година, която ще бъде прекратена след втория месец след направени вноски през м. ноември и декември 2023 г. През м. декември на всички ще бъде изплатена премия по застраховката. Параметрите по застраховката за едно лице са: дължима премия по застраховката – 195.36 лв. (97. 68 лв. на месец); сума за получаване при преживяване преди 10% данък – 177.78 лв. (88.89 лв. на месец); сума за получаване при преживяване след 10% данък – 160.00 лв. Премията се заплаща еднократно, като застрахователят удържа окончателен данък 10 %. Върху разликата в размер на 37.68 лв. (97.68 лв. – 60.00 лв.) месечно за всяко лице работодателят ще начисли данък върху разходите съгласно чл. 216 от ЗКПО.

Въпроси:
1. Върху коя сума се начисляват осигурителни вноски за всеки от месеците – 97.6 лв. или 88.89 лв.?

2. Трябва ли да се удържи 10 % данък от лицата от застрахователя, при положение, че те не са ползвали данъчно облекчение по реда на чл. 19 от ЗДДФЛ?
 

Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска