Труд и осигуровки ТИТА

КТ. Относно забрана за конкурентна дейност за друг работодател след прекратяване на  TП

КТ. Въпрос. Работодател и служител желаят да уговорят в допълнително споразумение забрана за служителя да извършва конкурентна дейност за друг работодател за срок до четири месеца от прекратяване на трудовия му договор срещу заплащане на обезщетение.

 

Въпрос:

Допустимо ли е сключването на такова споразумение?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Относно изчисляване на ДТВ за извънреден труд при СИРВ

КТ. Въпрос. Дружество е въвело сумирано изчисляване на работното време за месец декември 2023 г.  Работното време на работника и служителя, уговорено в трудовия договор е 7 часа дневно.  Месец декември има 18 работни дни по календар, поради което работникът или служителят следва да отработи 126 часа по график, но реално е изработил 132 часа, поради което работодателят следва да му заплати допълнително трудово възнаграждение за 6 часа извънреден труд.

 

Въпрос:

Как се определя часовото брутното трудово възнаграждение, което служи като основа за изчисляване на допълнителното възнаграждение за извънреден труд – на основата на 126 часа или на основата на 132 часа?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КСО. Относно дължимост на осигурителни вноски върху награда "екскурзия" в полза на лице по ТД

КСО. Въпрос. Лице по трудово правоотношение по Кодекса на труда, получава като награда екскурзия в чужбина от дружеството - работодател.

 

Въпрос:

Дължат ли се осигурителни вноски върху тази награда?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

ЗЗО. Относно здравно осигурявана на полски гражданин-пенсионер, съдружник в българско дружество

ЗЗО. Въпрос. Чуждестранно физическо лице от Полша, пенсионер в Полша,  е съдружник в българско юридическо лице и полага труд в българското юридическо лице в качеството си на съдружник. Лицето няма документ за продължително или дългосрочно пребиваване в България.

 

Въпрос:

Следва ли да се внася здравна вноска като самоосигуряващо се лице-съдружник, при положение че лицето не се осигурява в друга държава, не полага труд в друга държава  или не следва, тъй като няма документ за пребиваване?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване