Труд и осигуровки ТИТА

Изменение на трудовото правоотношение при командироване в страната

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Уредбата на командироването се съдържа в чл. 121 и чл. 215, ал. 1 Кодекса на труда, Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. В този брой ще разгледаме командироването в страната, а в следващия от месец март 2024 г. – командироването и специализациите в чужбина. Специалната хипотеза на командироване и изпращане в рамките на предоставянето на услуги, уредена в специална наредба, при която освен мястото на работа се изменят и някои други елементи на трудовото правоотношение, ще бъде предмет на самостоятелно изложение в по-следващия брой от месец април 2024 г. на списанието.