Съдържание (28/2024)

Съдържание (28/2024)

 

 

Рубрика - В помощ на УЧР


 В тази рубрика в следващите година и половина ще разгледаме най-важните в практиката разпоредби на Кодекса на труда и свързани с тях поднормативни актове.


Изменение на трудовото правоотношение при командироване или специализация в чужбина
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 


 В тази рубрика е публикуван предпосленият материал от поредицата за формите на участие на заетите лица в европейско дружество (SE), което е основна предпоставка за учредяването му.  


Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част V - стандартни правила относно участието на заетите лица в ЕД)

Александър Андреев, адвокат, д-р по право

 

Рубрика - Спогодби за социална сигурност


 В тази рубрика ще продължаваме да представяме поредица от коментари относно приложимото осигурително законодателство по двустранните споразумения на България в сферата на социалната сигурност.


Приложимо осигурително законодателство по договора между България и Корея

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Казуси

 

КТ. КСО. Относно командироването на лица по договори за управление и контрол

Михаил Илиев, Димитър Бойчев

 

Въпроси - отговори 

 

КТ. Относно изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при сумирано изчисляване на работното време

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП


КТ. Относно режима за командироване на домашни работници 

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП   
 

ЗТМТМ. Относно задължението на работодателя да осигурява настаняване на сезонни работници, граждани на трети държави

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КСО. Относно годишно изравняване на осигурителния доход при максимално осигуряване по ДУК

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване     
 

КСО. Относно осигуряване на РЗС, отдаващ и земя под наем, което се третира като дейност на търговец

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Следващ брой

 

Следващ брой