Труд и осигуровки ТИТА

Изменение на трудовото правоотношение при командироване или специализация в чужбина

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

 

Целта на материала е да разгледа изискванията за командироването в чужбина, уредени в разпоредбите на чл. 121, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 от Кодекса на труда и в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част V - стандартни правила относно участието на заетите лица в ЕД)

Александър Андреев, адвокат, д-р по право

 

В продължение на статиите от предходни четири броя на списанието относно участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружествоще бъдат разгледани стандартните правила относно участието на заетите лица в ЕД.