Труд и осигуровки ТИТА

КТ. Относно изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при сумирано изчисляване на работното време

КТ. Въпрос. Дружество с въведено сумирано изчисляване на работното време и период на отчитане един месец с договорено с работника или служителя дневно работно време 7 часа.  През месец януари 2024 г., който има 22 работни дни по календар или 154 часа, работникът или служителят е отработил 186 часа, като му е изплатено допълнително трудово възнаграждение за 32 часа извънреден труд. Трудовото правоотношение на работника/служителя се прекратява, считано от 01.02.2024 г.

 

Въпрос:

Как следва да се изчисли среднодневното брутно трудово възнаграждение за определяне на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск в описания случай - брутното възнаграждение на служителя за месец януари, разделен на нормата за месец по календар 22 работни дни или на отработените дни за месеца от работника или служителя по работен график?  

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Относно режима за командироване на домашни работници

КТ. Въпрос. Дружество желае да командирова свои работници за извършване на социални услуги и подпомагане в домакинство на възрастни хора в страни в ЕС.

 

Въпроси:

1. Възможно ли дружеството да командирова работниците краткосрочно по чл. 121 Кодекса на труда (КТ) или задължително следва да се спази редът по чл. 121а КТ за командироване в рамките на предоставяне на услуги?

2. Ако командироването е по чл. 121а КТ, може ли да се договори твърда месечна заплата, изчислена на база минималната часова ставка за приемащата държава на база двадесет работни дни, ако в приемащата държава (Германия) се месечната заплата се определя на база 21 дни?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ЗТМТМ. Относно задължението на работодателя да осигурява настаняване на сезонни работници, граждани на трети държави

ЗТМТМ. Въпрос. Дружество желае да наеме сезонни работници, граждани на трети държави.

 

Въпрос:

Как следва да се тълкува разпоредбата на чл. 28 ЗТМТМ и длъжен ли е работодателят да покрие разходите за настаняване на тези работници?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КСО. Относно годишно изравняване на осигурителния доход при максимално осигуряване по ДУК

КСО. Въпрос. През 2023 г. лице упражнява трудова дейност като собственик и управител на търговско дружество. Като управител на дружеството лицето е осигурено върху максималния осигурителен доход за всеки един от месеците на годината, а облагаемият му доход през годината от трудова дейност като собственик на дружеството е в размер на 240 000 лв.

 

Въпрос:

Как би следвало да се попълнят Таблица 1 и Таблица 2 при извършаване на годишното изравняване на осигурителния доход?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Относно осигуряване на РЗС, отдаващ и земя под наем, което се третира като дейност на търговец

КСО. Въпрос. Регистриран земеделски стопанин - физическо лице произвежда непреработена земеделска продукция, за която си дейност се облага по реда на чл. 29а - по аналог на ЕТ и се самоосигурява по реда, приет за регистрирани земеделски стопани, т.е. не определя окончателен размер  на осигурителния си доход. Едновременно с това осъществява регулярно дейност по отдаване на земеделска земя под наем, която дейност по всяка вероятност би следвало да се третира като дейност на търговец.

 

Въпрос:

 

В този случай как следва да се процедира за целите на осигуряването? 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване