Труд и осигуровки ТИТА

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 27 от 29 март 2024 г.)

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да се  разтледат промените, регламентирани със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в "Държавен вестник", брой 27 от 29 март 2024 г.