Труд и осигуровки ТИТА

Изменение на трудовото правоотношение при командироване или изпращане в рамките на предоставянето на услуги

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да се  разгледат условията и редът за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги.