Труд и осигуровки ТИТА

КТ. Относно възможност за изплащане на заплата по Revolut

КТ. Въпрос. Ограничава ли Кодексът на труда изплащане на заплата по Revolut, доколкото това е чуждестранна банка с лиценз за извършване на платежни операции в България, но не е българска банка?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Относно изчисляване възнаграждение по чл. 162, ал. 3 КТ във връзка с чл. 40, ал. 5 КСО за отпуск при временна неработоспособност при СИРВ

КТ. Въпрос. В дружество е въведено сумирано изчисляване на работното време с период на отчитане 1 месец и с договорено дневно работно време 7 часа.  През месец януари, който е с 22 работни дни по календар и с норма от 154 часа, работник  на дружеството е отработил 15 работни дни, 107 часа с 2 часа извънреден труд, като през останалото време от графика е бил в отпуск поради временна неработоспособност.

 

Въпрос:

Как следва да се изчисли среднодневното брутно трудово възнаграждение, което работодателят дължи за първите два дни на временната неработоспособност?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Относно изчисляване на БТВ по чл. 228 КТ за определяне на обезщетението за неспазен срок на предизвестие по чл. 220 КТ

КТ. Въпрос. На 18.03.2024 г. работник е подал предизвестие за прекратяване на трудовото му правоотношение, което се прекратява считано от 01.04.2024 г., поради което няма да отработи 13 работни дни от срока на предизвестието. Брутното му трудово възнаграждение, уговорено в трудовия договор е 2835,12 лева.  Поради ползвани отпуск за временна неработоспособност и платен годишен отпуск, за месец март работникът е отработил 10 работни дни, за които определеното му трудово възнаграждение е в размер на 1417,56 лева и ще бъде заплатено на 05.04.2024 г. Поради ползван отпуск за временна неработоспособност, за месец февруари работникът има отработени 13 работни дни, за което на 05.03.2024 г. му е заплатено възнаграждение в размер на 1755,07 лева.

 

Въпрос:

Как следва да се изчисли обезщетението за неспазено предизвестие за 13 работни дни?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ЗЗО. Относно размера на осигурителния доход  за ЗОВ за периода на болничен на СОЛ

ЗЗО. Въпрос. За периодите на трудова дейност самоосигуряващо лице се осигурява социално и здравно върху избран осигурителен доход в размер на 1000 лв.

 

Въпрос:

Това предполага ли, че здравните вноски за периодите на болничен трябва да се правят върху същия осигурителен доход (1000 лв.) или може да се внасят върху минималния за самоосигуряващите се лица ?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване 

ЗЗО. Относно дължимост на осигурителни вноски от пенсионер - собственик на ЕООД

ЗЗО. Въпрос. Собственик на ЕООД, пенсионер по стаж и възраст от 01.04.2024 г.,  ще се осигурява само здравно.

 

Въпрос:

Може ли на лицето – пенсионер да се изплаща личен труд като собственик на ЕООД, без да е осигурен за всички осигурителни случаи, а да дължи само здравни осигуровки и данък върху личния доход?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване