Труд и осигуровки ТИТА

Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да припомни за кои самоосигуряващи се лица срокът за годишното изравняване на осигурителния доход изтича на 30 април 2024 г.

КСО. Относно подаване на коригираща справка за осигурителния доход

КСО. Въпрос. При попълване на таблица 1 и таблица 2 от ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ сумата на р.13, к. 5 трябва да е равна на сумата от приложение № 1, Част ІІ, ред 1, кол. 4, с код 102 (за СОЛ с личен труд), респективно осигуровките в годишната декларация обр. 6 трябва да съответстват на тази сума.

 

Въпрос:

Ако лицето получава възнаграждение за личен труд в размера на минималната работна заплата за страната, имайки предвид ежегодното й нарастване и това, че към момента на подаване на декларациите доходът за последния месец от годината вече е изплатен в първия от новата, приемливо ли е на ред 13 от Таблица 1 (Т1) и Таблица 2 (Т2) на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ да се посочва доходът, върху който авансово са внесени осигуровките през годината, с цел да се избегне подаване на коригиращи Т1, Т2 и годишна декларация обр. 6 в следващата година, когато се декларира получения доход (в съответствие с чл. 6, ал. 9 от КСО)? 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Относно изравняване на здравни осигурителни вноски по граждански договори на СОЛ

ЗЗО. Въпрос. През 2023 г. лице - пенсионер е самоосигуряващо се лице, което внася осигурителни вноски за здравно осигуряване през периода м. януари . септември и м. декември върху размера на минималния осигурителен доход. През м. октомври и м. ноември 10 на 2023 г. лицето декларира спряна дейност пред НАП и получава възнаграждения по 3 броя граждански договори с размер под минималната работна заплата за всеки от тях, поради което не се удържат здравни осигуровки.

 

Въпрос:

По какъв начин трябва да се извърши изравняването на здравни осигурителни вноски за 2023 г. в Таблица 2 и дали трябва да се прави такова изравняване.

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване