Труд и осигуровки ТИТА

Относно определяне на годишния осигурителен доход на физически лица, облагани с патентен данък

КСО. Въпрос. Самоосигуряващо се лице извършва през 2023 година единствено патентна дейност - автомонтьорски услуги (не е ЕТ), е реализирало следните доходи,  декларирани в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ: по Приложение № 3 - 1000 лева, подадени с код 306 от юридическо лице, на което за услугата му е издадена фактура. (Останалите юридически лица за същия тип авторемонтни услуги не са подавали сумите от издаваните фактури в Приложение № 3); по Приложение № 7 за патентна дейност  - 10 000 лева.

 

Въпроси:

1. Следва ли в разходите по Приложение № 7 самоосигуряващото се лице да включи и осигурителните вноски, които е внасяло през годината?

2. Следва ли доходите по Приложение № 3 в размер на 1000 лева и по Приложение  № 7 за патентна дейност 10 000 лева да участват при изравняване на осигурителния доход?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване