Труд и осигуровки ТИТА

КТ. Относно погасяването по давност на платения отпуск

КТ. Въпрос. Към 31.12.2009 г. работник или служител има натрупан и неизползван платен годишен отпуск от 60 работни дни. През годините на работа при работодателя е посочвал, че използва отпуск за текущата година. Предстои прекратяване на трудовото му правоотношение.

 

Въпрос:

Има ли задължение работодателят да изплати обезщетение по чл. 224 КТ за неползвания до 31.12.2009 г. платен годишен отпуск или този отпуск е погасен по давност?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Относно преобразуване на договор за неопределено време по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ в договор за работа през определени дни в месеца по чл. 114 КТ

КТ. Въпрос. Служител работи на основен трудов договор за неопределено време на пълно работно време.

Служителят подава молба за преминаване от работа на пълно работно време на работа през определени дни в месеца (събота и неделя).

 

Въпрос:

  1. Може ли да се сключи допълнително споразумение по чл. 119 КТ за промяна на работното време?
  2. Може ли да не бъде изплащано обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, а работникът и служителят да ползва натрупания отпуск?


Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КСО. Относно социалното осигуряване на украински гражданин при работа на ТД в България

КСО. Въпрос. Гражданин на Украйна ще работи в България на трудов договор по Кодекса на труда, сключен с български работодател.

 

Трябва ли и какви задължителни осигурителни вноски се плащат за лицето в България?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Осигуряване на физическо лице, извършващо дейност чрез Booking.com без регистрация по ТЗ

КСО. Въпрос. Физическо лице без регистрация по Търговския закон отдава под наем апартаменти чрез Booking.com. Дейността е регулярна. Доходите се декларират в Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. 

 

Въпроси:

  1. Следва ли лицето да прави регистрация в регистър Булстат?
  2. Как ще подава в НАП декларация ОКд - 5 за начало на дейност и декларация обр. № 1 и обр. № 6 - по Булстат или ЕГН ?

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Попълване на Таблица 2 при лице самоосигуряващо се през част от годината, а през друга част - по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

КСО. Въпрос. В материала "Годишно изравняване на осигурителния доход за 2021 г. на самоосигуряващите се лица"е разгледан пример за лице, самоосигуряващо се по КСО през част от годината, а през друга част осигурявало се по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

 

Не е ли редно в кол. 5 на Таблица 2 от примера доходът от наем да е разпределен пропорционално на всички месеци, т.е. по 1000 лв. и за дохода от трудова дейност, както е разпределено за период само до м. юни 2021 г. 
 
Отговор:
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 

КСО. Относно подаване на Декларация обр. № 1 за служител в самоотлъчка

КСО. Въпрос. Служител е в самоотлъчка цял месец (спазени са процедури, снети са обяснения и т.н.). Дружеството извършва социални разходи (ваучери за гориво, мултиспорт и др.), за които се удържат осигуровки от лицата. Дружеството се опасява да лиши от социални придобивки само това лице, за да не наруши принципа на общодостъпност от гледна точка на § 1, т. 34 от ЗКПО. Възниква обаче проблем с подаване на Декларация образец № 1, защото служителят няма отработени дни.

 

Как трябва да се процедира в случая?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване