Труд и осигуровки ТИТА

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно правоотношение, осигуряване и данъци на ЧФЛ - управител (изпълнителен директор) на ТД

Казус. Поради нови изисквания към дружествата, осъществяващи строителен надзор в България, търговско дружество е необходимо да замени изпълнителния си директор с нов, който притежава инженерно образование. За целта дружеството желае да назначи за изпълнителен директор чуждестранно физическо лице от борда на директорите на дружеството майка във Франция, което притежава такова образование, а настоящият изпълнителен директор да продължи да работи по трудово правоотношение в дружеството. 

 

Въпроси:

1. Какъв договор да бъде сключен с новия изпълнителен директор?

2. Договорът възмезден ли да е и срочен или за неопределено време?

3. Как следва да се осигурява изпълнителният директор, при условие че е осигурено лице във Франция?

4. Какво е данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ и СИДДО с Франция, при условие, че лицето е местно лица за данъчни цели на Франция и ще идва в България само епизодично?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

КТ. КСО. Преобразуването на договор за допълнителен труд в основен и подаването на коригиращи данни в Декларация обр. 1

Казус. Работодател назначава работник/служител по основно трудово правоотношение на 8 часа през месец септември 2021 г. Работникът/служителят не е уведомил работодателя, че е имал сключен трудов договор с друг работодател. През месец март 2022 г. работникът/служителят предоставя трудовата си книжка на работодателя, от което става ясно, че за периода до 28.12.2021 г. той е имал сключен трудов договор за работа на 2 часа при друг работодател. За същото лице са подадени данни с Декларация обр. 1 за периода от месец септември 2021 до месец март 2022 г. с код за вид осигурен 01.


Въпроси:

1. Какви са възможностите за поправяне на грешката в уведомлението по чл. 62 Кодекса на труда (КТ) и в Декларация обр. 1?

2. Как би трябвало да се попълни трудовата книжка на лицето за периода, в който то е имало 2 основни трудови договора?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев