Труд и осигуровки ТИТА

Отговорност на работодателя при допускане на работа на работник или служител без трудов договор

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Предмет на материала е регламентираната с разпоредбата на чл. 405а на Кодекса на труда (КТ) възможност за инспекцията по труда да обяви съществуването на трудово правоотношение и административнонаказателната отговорност, въведена с разпоредбата на чл. 414, ал. 3 КТ. Направен  е преглед на практика на българските съдилища по прилагането на тези разпоредби и на практиката на Съда на Европейския съюз относно дефиницията на „работник“, която има отношение за тяхното прилагане.