Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно ползването на платен годишен отпуск и отлагането му от работодателя, зачитане на трудов стаж и заместване на работник

Представяме отговор на МТСП от 24/06/2022 г. относно ползването на платен годишен отпуск и отлагането му от работодателя, зачитането на придобит трудов стаж и професионален опит и заместването на отсъстващ работник или служител.

МТСП. Относно задължението на работодателя да разреши отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, прехвърлен на друго лице

Представяме отговор на МТСП от 27/06/2022 г. относно задължението на работодателя да разреши отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, прехвърлен със съгласието на майката (осиновителката) на друго лице при условията на чл. 164, ал. 3 КТ.

МТСП. Относно определянето на отпуска по чл. 319 КТ на лице с трайно намалена работоспособност

Представяме отговор на МТСП от 17/06/2022 г. относно определянето на отпуска по чл. 319 КТ на лице с трайно намалена работоспособност.

МТСП. Относно зачитането на трудов стаж и професионален опит, придобит в предприятието на различни длъжности

Представяме отговор на МТСП от 27/06/2022 г. относно зачитането на придобит трудов стаж и професионален опит, придобит в предприятието на различни длъжности и длъжности без сходен характер, при прекратяване на трудовото правоотношение и повторно назначаване при същия работодател.