05. Основни задължения на страните по трудовото правоотношение

2024 г.

 

КТ. Относно забрана за конкурентна дейност за друг работодател след прекратяване на  TП

 

2023 г.

 

Основни задължения на страните по трудовото правоотношение (I част – основни задължения на работника и служителя)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част I - Правна уредба и форми на участие)

 

МТСП. Относно даването на съгласие от лице от персонала да бъде адресат на електронно изявления от работодателя

 

Основни задължения на страните по трудовото правоотношение (II част – основни задължения на работодателя)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част II - страни в процедурата за преговори; специален орган за преговори)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част III - процедура за провеждане на преговори)

 

Основни задължения на страните по трудовото правоотношение (III част – основни задължения на работодателя за информиране и консултиране)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част IV - споразумение за условията на участие на работниците и служителите в ЕД)

 

2022 г.

 

Основни задължения на работодателите относно защитата на личните данни

 

Авторските права в трудовите правоотношения

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

 

Критичен коментар на някои моменти от Наредбата за електронното трудово досие

 

2021 г.


Изисквания при електронна обмяна на документи между работника или служителя и работодателя

КТ. Относно задълженията на работодателя при промяна на фирмата на търговеца

Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя

 

Относно правата на работниците и служителите при недопускане до работа

 

МТСП. Относно възможността за електронно съхраняване на документи относно оценката на риска

2020 г.


Допустимо ли е тестването на служители за COVID-19 от работодателя? 

КТ. Действия на работодател при пенсиониране на служител по договор по чл. 111 от КТ

2018 г.


Коментар на Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

2017 г.


КТ. Издаване на УП-2 и УП-3

2015 г.


КТ. Относно задължението на работодателя да води трудово досие на работника или служителя