05. Основни задължения на страните по трудовото правоотношение

2024 г.

 

КТ. Относно забрана за конкурентна дейност за друг работодател след прекратяване на  TП

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част V - стандартни правила относно участието на заетите лица в ЕД)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част VI - прилагане на разпоредбите относно участието на заетите лица в европейското дружество)

 

МТСП. Относно връщането на медицинското удостоверение при прекратяване на трудовото правоотношение два месеца след неговото възникване    

 

2023 г.

 

Основни задължения на страните по трудовото правоотношение (I част – основни задължения на работника и служителя)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част I - Правна уредба и форми на участие)

 

МТСП. Относно даването на съгласие от лице от персонала да бъде адресат на електронно изявления от работодателя

 

Основни задължения на страните по трудовото правоотношение (II част – основни задължения на работодателя)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част II - страни в процедурата за преговори; специален орган за преговори)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част III - процедура за провеждане на преговори)

 

Основни задължения на страните по трудовото правоотношение (III част – основни задължения на работодателя за информиране и консултиране)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част IV - споразумение за условията на участие на работниците и служителите в ЕД)

 

2022 г.

 

Основни задължения на работодателите относно защитата на личните данни

 

Авторските права в трудовите правоотношения

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

 

Критичен коментар на някои моменти от Наредбата за електронното трудово досие

 

2021 г.


Изисквания при електронна обмяна на документи между работника или служителя и работодателя

КТ. Относно задълженията на работодателя при промяна на фирмата на търговеца

Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя

 

Относно правата на работниците и служителите при недопускане до работа

 

МТСП. Относно възможността за електронно съхраняване на документи относно оценката на риска

2020 г.


Допустимо ли е тестването на служители за COVID-19 от работодателя? 

КТ. Действия на работодател при пенсиониране на служител по договор по чл. 111 от КТ

2018 г.


Коментар на Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

2017 г.


КТ. Издаване на УП-2 и УП-3

2015 г.


КТ. Относно задължението на работодателя да води трудово досие на работника или служителя