07.01. Работно време

2024 г.

 

КТ. Относно изчисляване на ДТВ за извънреден труд при СИРВ    

 

2023 г.

  
МТСП. Относно периода на графика, с който се установява време на разположение  

 

КТ. Относно междудневната и междуседмична почивка при време на разположение

 

МТСП. Относно зачитане на времето на пътуване на търговски представител като работно време

 

2022 г.

 

Относно възможността да се сключат два трудови договора за пълно работно време 

 

Работно време с променливи граници

 

Ново Решение на Съда на Европейския съюз относно продължителността на нощния труд на полицаи и пожарникари

 

МТСП. Относно възможността за отказ за полагане на труд при условията на удължено работно време по чл. 136а КТ

 

МТСП. Относно ползване на платен годишен отпуск при допълнителен ТД по чл. 111 КТ за 4 часа и сумирано отчитане на работното време

 

Промени в трудовото законодателство, свързани с правото на бащите (осиновителите) на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст и с дежурството и времето на разположение (обн. ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г.)

 

МТСП. Относно закрилата на майка на дете на 2-годишна възраст по отношение на работното време и дежурствата

 

МТСП. Относно продължителността на работното време при ненормиран работен ден

 

МТСП. Относно понятието „продължаване на образованието“ по чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ.  Относно предоставянето на безплатна храна по чл. 140 ал. 3 КТ

 

2021 г.


КТ. Относно планирането и отчитането на нощните часове при сумирано изчисляване на работното време

КТ. КСО. Относно попълването на Декларация образец № 1 при ползване на отпуск за бременност и раждане при сумирано изчисляване на работното време

Отговор на МТСП от 16/06/2021 г. относно ползване на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време

КТ. Работно време и време на разположение при работа от разстояние, изразяваща се в комуникация по телефон

Изменение на трудовото правоотношение

КТ. Третиране на участието в обучения, конгреси и търговски изложения през двата дни на седмична почивка като „работно време“

Решение на СЕС относно третирането на периодите на дежурство в условията на постоянно разположение на повикване

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.)

 

КТ. Относно изменението на работното време при договор по чл. 114 КТ за работа през определени дни в месеца

 

МТСП. Относно продължителност на работното време при сумирано изчисляване и закрила на бременни работнички и служителки


МТСП. Относно преобразуването на нощните часове в дневни с коефициент 1.143 при работа на смени, включващи два часа нощен труд  

 

2020 г.


КТ. Задължение за работа на официален празник и възможност за ползване на отпуск

КТ. Сумирано изчисляване на работното време при работа на смени и полагане на нощен труд

КТ. Едностранно установяване на непълно работно време по чл. 138а от КТ и намаляване на възнаграждението

КТ. Полагане на труд по шест трудови правоотношения

КТ. Намаляване на месечното трудово възнаграждение при намалено работно време

Част II -  Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Част I - Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство (малко след публикуване на материала беше приет Закона за мерките за извънредно положение, който въведе допълнителни възможности за работодателите)

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

КТ. Основания за заплащане на извънреден труд

КТ. Предизвестие и обезщетения при прилагане на чл. 138а

2019 г.


КТ. Възможност за удължаване на работния ден с половин час

2018 г.


Ненормиран работен ден при трудов договор

2017 г.


КТ. Време за хранене при непрекъснат режим на работа

КТ. Сумирано изчисляване на работното време

КТ. Относно право на намалено работно време и допълнителен платен годишен отпуск при втора категория труд

2016 г.


КТ. Относно вида на договор при наемане на лице без регламентирано работно време
 

2015 г.


КСО. Относно сумирано изчисляване на работното време 

КТ. КСО. Сумирано изчисляване на работното време - задължителни осигурителни вноски и подаване на данни за осигурените лица