12. Трудово възнаграждение

2024 г. 

 

КТ. Относно изчисляване на ДТВ за извънреден труд при СИРВ

 

МТСП. Относно зачитането на периода на отпуск за бременност и раждане за трудов стаж

 

КТ. Относно възможност за изплащане на заплата по Revolut     

 

КТ. Относно изчисляване възнаграждение по чл. 162, ал. 3 КТ във връзка с чл. 40, ал. 5 КСО за отпуск при временна неработоспособност при СИРВ

  

2023 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно понятията „добросъвестно“ и „технически грешки“ при изплатено в повече недължимо трудово възнаграждение и дължимост на осигуровки и данък

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно разлики при командироване в страната на лице по трудов договор по КТ и по договор за управление и контрол

 

Нови европейски задължения по отношение на равното заплащане между мъжете и жените и за прозрачност на заплащането

      
МТСП. Относно определяне на възнаграждението по чл. 177 КТ при ползване платен годишен отпуск и заплащането на добавка по чл. 21 НСОРЗ

 

МТСП. Относно заплащането на извънреден труд за работа в празничен неприсъствен ден по решение на конкретна община

 

2022 г.

 

КТ. КСО. Относно допълнителното трудово възнаграждение (годишен бонус) за постигнати резултати

 

Авторските права в трудовите правоотношения 

 

Относно възможността за заплащане на трудово възнаграждение в криптовалута

 

КТ. КСО. Относно заплащането на възнаграждение за първите три дни от отпуска поради временна неработоспособност при отменен болничен лист

 

МТСП. Относно актуализиране на трудовото възнаграждение след отпуск за отглеждане на дете до 2 години и възможност за гъвкав режим на работа

 

МТСП. Относно ползването на платен годишен отпуск и отлагането му от работодателя, зачитане на трудов стаж и заместване на работник 

 

МТСП. Относно зачитането на трудов стаж и професионален опит, придобит в предприятието на различни длъжности

 

МТСП. Относно заплащането на извънреден труд, положен в обявен за почивен ден само за територията на дадена община

 

Някои практически въпроси, свързани с трудовото възнаграждение

 

Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19.11. 2022 г. относно адекватните минимални работни заплати в ЕС

 

2021 г.


КТ. Относно вида на трудовия договор при периодична необходимост от работна сила

Отговор на МТСП от 02/06/2021 г. относно базата за изчисляване на възнаграждението за положен извънреден труд

КТ. Относно принципа за равно заплащане на мъжете и жените за еднакъв или равностоен труд при използване на повременна и сделна система

КТ. Правна характеристика на ваучерите за храна от гледна точка на трудовото право

Изменение на трудовото правоотношение

КТ. ГПК. Удръжки от трудовото възнаграждение

 

МТСП. Относно признаването на периода на незаконно уволнение за придобит трудов стаж и професионален опит

 

МТСП. Относно признаването на периода на отпуск за бременност и раждане за придобит трудов стаж и професионален опит 

2020 г.


КТ. Задължение за работа на официален празник и възможност за ползване на отпуск

КТ. Сумирано изчисляване на работното време при работа на смени и полагане на нощен труд

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватни минимални работни заплати в ЕС

КТ. Едностранно установяване на непълно работно време по чл. 138а от КТ и намаляване на възнаграждението

КТ. Намаляване на месечното трудово възнаграждение при намалено работно време

Част II -  Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ЗДДФЛ. КСО. КТ. Сключване на трудов договор по КТ в щатски долари

2019 г.


КТ. КСО. Относно оформяне на трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ

КТ. Възнаграждение на работници, наети по чл. 114 от КТ

2018 г.


ГПК. Удържане на сума по запор от обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ 

КТ. Минимално възнаграждение при отпуск за кръводаряване

Коментар на промените, въведение със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.

2017 г.


КТ. Допълнително заплащане при извънреден труд и работа нощна смяна

КТ. Изчисляване на брутната заплата за месеца на работник командирован в страна от ЕС, пребиваващ частично и в България

КТ. Промяна на периодичността на плащане на трудовото възнаграждение от еднократно на два пъти в месеца

КТ. Полагане на извънреден труд през почивен ден

КТ. Относно задължителност на прилагане на размера минималната работна заплата
 
КТ. Относно счетоводни услуги по граждански договор без възнаграждение

2016 г.


КТ. Относно запор върху трудовото възнаграждение за издръжка на дете и за разходи по делото за издръжка

Два казуса относно запор върху възнаграждение на служител

КТ. Относно заплащане на възнаграждение на служител от името на лице, свързано с работодателя

КТ. Относно определяне размера на авансово седмично заплащане

Казус относно определяне на размера на несеквестируемия доход при запор върху работна заплата 

КТ. Относно изплащане премии за предходната година при промяна на работодателя

2015 г.
КТ. Относно възнаграждение при дуално обучение (разпоредбата на чл. 230 КТ беше допълнена в частта за възнаграждението - ДВ, бр. 92 от 2018 г.)