16.03. Прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя (право на уволнение)

2022 г.

 

Някои практически въпроси, свързани с прекратяването на трудовия договор срещу обезщетение по чл. 331 от Кодекса на труда

 

Някои особености при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение по чл. 331 от Кодекса на труда

 

2021 г. 


Практически въпроси относно формата и момента на прекратяване на трудовия договор

КТ. Прекратяване на трудовото правоотношение при придобито право на пенсия и заплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Критичен преглед на ТР № 4/2017 от 01.02.2021 г. на ВКС относно прекратяването на трудовото правоотношение от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, 6 и 11 КТ

КТ. Изисквания за масово уволнение

 

2020 г.


КТ. Връчване на заповед за прекратяване на трудово правоотношение

КСО. Дължимост на осигурителни вноски при неизплатено обезщетение по чл. 331 от КТ 

Преглед на съдебната практика относно основанията по чл. 328 от Кодекса на труда за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие

КТ. Прилагане на чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ и обезщетение за неспазено предизвестие

Част I - Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство (малко след публикуване на материала беше приет Закона за мерките за извънредно положение, който въведе допълнителни възможности за работодателите)

2019 г.


КТ. Прекратявана на ТД със срок на изпитание на лице в отпуск по болест

КТ. Прекратяване на ТД при отказ да се подпише предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение

KT. Валидност на трудови договори при нормативни изисквания за квалификация (практиката беше променена през 2021 г. с ТР № 4/2017 г. на ВКС)

2018 г.


КТ. Освобождаване при трудов договор със срок на изпитание при болничен лист от същата дата


2017 г.


КТ. Прекратяване на трудов договор с напуснало лице, без данни за телефон и адрес за кореспонденция


2015 г.


КТ. Преглед на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, въведени с промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г.