19. Трудова книжка и трудов стаж

2024 г.

 

МТСП. Относно изискването за заверка на трудовия стаж в трудовата книжка   

 

2022 г. 

 

МТСП. Относно размера на обезщетението (брутно или нетно) по чл. 222, ал. 1 от КТ, вписвано в трудовата книжка

 

Трудов и осигурителен стаж при незаконно уволнение

 

МТСП. Относно задължение за попълване и предаване на трудовата книжка при персонал, работещ от разстояние в различни места в страната

 

2021 г.


Относно заплащането и отчитането на извънредния труд и зачитането и оформянето на трудовия и осигурителен стаж за положения извънреден труд

 

КСО. КТ. Зачитане на неплатения отпуск за стаж за 2020 и 2021 г.

 

Относно трудовия и осигурителен стаж при незаконно уволнение

 

МТСП. Относно поправка в трудовата книжка при признаване на дисциплинарното уволнение за незаконно

 

МТСП. Относно задължението за вписване на възнаграждението при командироване по чл. 121а КТ в трудовата книжка


2020 г.


КТ. Действия на работодател при пенсиониране на служител по договор по чл. 111 от КТ

КТ. Неплатен отпуск, признат за осигурителен стаж

ЗДДФЛ. КСО. КТ. Сключване на трудов договор по КТ в щатски долари

2019 г.


КСО. ЗЗО. КТ. Задължения на работодателя при творчески/служебен отпуск - платен и неплатен

2017 г.


КТ. Относно зачитане на трудов стаж при работа в трета страна

2016 г.


КТ. Относно трети трудов договор на 4 часа