20.03. Командироване и изпращане на шофьори

2023 г.

 

Относно (не)възможността на Министерския съвет да определя максимални размери на командировъчните пари

 

КТ. ЗКПО. Относно командировъчните пари на шофьори на тежкотоварни автомобили при командировки в чужбина

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

 

2022 г.

 

Относно възможността за командироване на шофьор - ЕСК на ЕООД и задължението за подаване на декларация за командироване в съответствие с  Директива (ЕС) 2020/1057

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Командировъчни пари на шофьори на камиони извън страната

 

2021 г.


Относно приложимия подзаконов нормативен акт към командировъчните пари на водачи в сектора на международния автомобилен транспорт при командироване по реда на чл. 121 от Кодекса на труда

Решение на СЕС относно приложимост на Директива 96/71/ЕО и при международния автомобилен транспорт

Решения на СЕС по жалби на Унгария и Полша срещу Директива (ЕС) 2018/957 относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

2020 г.


Относно Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

Решение на СЕС относно определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство 

КТ. Командироване на шофьори в немско дружество (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Командировъчни пари на шофьори извън страната над 30 дни поради COVID-19 (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

2019 г.


ЗДДС. КТ. Извършване на транспортна услуга в рамките на ЕС (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

2018 г.


КТ. Необходими документи за командироване и изпращане на пътуващи шофьори в чужбина (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

2017 г.


КТ. Относно формиране на работната заплата при командироване на шофьори във фирма за превози на товари от България до Италия и обратно (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно определяне на реда за командироване при международен транспорт (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно обхвата на каботажните превози (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно третиране на международен транспорт и шофьори по трудови правоотношения (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

Командироване в ЕС – КТ, КСО, ЗДДФЛ, СИДДО (Първо издание)

2016 г.


КТ. Относно прилагане на чл. 121, ал. 3 от КТ спрямо шофьори в Испания (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

Казус относно третиране на командировки на шофьори в Германия и транспортна услуга (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)