20.03. Командироване и изпращане на шофьори

2024 г.

 

КТ. Относно реда за заплащане на командировъчни пари (с карта за безналични плащания)

 

Изменение на трудовото правоотношение при командироване или специализация в чужбина

 

Командироване на автомобилни шофьори в рамките на предоставянето на услуги

 

2023 г.

 

Относно (не)възможността на Министерския съвет да определя максимални размери на командировъчните пари

 

КТ. ЗКПО. Относно командировъчните пари на шофьори на тежкотоварни автомобили при командировки в чужбина

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

 

2022 г.

 

Относно възможността за командироване на шофьор - ЕСК на ЕООД и задължението за подаване на декларация за командироване в съответствие с  Директива (ЕС) 2020/1057

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Командировъчни пари на шофьори на камиони извън страната

 

2021 г.


Относно приложимия подзаконов нормативен акт към командировъчните пари на водачи в сектора на международния автомобилен транспорт при командироване по реда на чл. 121 от Кодекса на труда

Решение на СЕС относно приложимост на Директива 96/71/ЕО и при международния автомобилен транспорт

Решения на СЕС по жалби на Унгария и Полша срещу Директива (ЕС) 2018/957 относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

2020 г.


Относно Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

Решение на СЕС относно определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство 

КТ. Командироване на шофьори в немско дружество (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Командировъчни пари на шофьори извън страната над 30 дни поради COVID-19 (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

2019 г.


ЗДДС. КТ. Извършване на транспортна услуга в рамките на ЕС (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

2018 г.


КТ. Необходими документи за командироване и изпращане на пътуващи шофьори в чужбина (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

2017 г.


КТ. Относно формиране на работната заплата при командироване на шофьори във фирма за превози на товари от България до Италия и обратно (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно определяне на реда за командироване при международен транспорт (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно обхвата на каботажните превози (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно третиране на международен транспорт и шофьори по трудови правоотношения (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

Командироване в ЕС – КТ, КСО, ЗДДФЛ, СИДДО (Първо издание)

2016 г.


КТ. Относно прилагане на чл. 121, ал. 3 от КТ спрямо шофьори в Испания (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

Казус относно третиране на командировки на шофьори в Германия и транспортна услуга (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)