20.04. Работа на граждани на други държави в Република България

2024 г.

 

ЗТМТМ. Относно задължението на работодателя да осигурява настаняване на сезонни работници, граждани на трети държави

 

2023 г.

 

Промените в режима за издаване на разрешениe за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

 

КТ. Относно работа в България като медицинска сестра от лице от трета държава - съпруга на български гражданин

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно полагане нa труд от разстояние от индийски гражданин за български работодател 

 

2022 г.

 

Относно работата на украински граждани по граждански договори в Република България и дължимите осигуровки

 

Промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ. бр. 41 от 03.06.2022 г.)

 

ЗТМТМ. КСО. Относно достъпа до пазара на труда в България на украински граждани с предоставена временна закрила в друга държава членка

 

2021 г.


Работа на граждани на Обединеното кралство и Северна Ирландия в Република България след Brexit

Преглед на промените в режима за издаване на отделните видове разрешения за пребиваване и работа, въведени с последните изменения и допълнения на ППЗТМТМ и на ППЗЧРБ
 
ЗТМТМ. КТ. КСО. ЗДДФЛ. Наемане на циркови артисти от трета държава за работа в страната

Промените в режима за издаване на разрешения за пребиваване и работа, въведени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

2020 г.


Трудов договор с работник извън ЕС - международно право, осигуровки

2019 г.


ЗТМТМ. Назначаване на сръбски гражданин на ДУК (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)

ЗКПО. ЗДДФЛ. ЗТМТМ. Третиране на разходи за наемане служители от държави извън ЕС
 
Спогодба Израел. ЗТМТМ. Осигуряване при дейност на гражданин на Израел в България (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)

КТ. Разрешение за работа и сключване на трудови договори с работници от трета страна, които ще работят в друга държава членка (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Назначаване на работник от друга държава – членка или трета страна, който няма да пребивава в България, за маркетингови услуги

2018 г.


Третиране на договор за предоставяне на персонал от чуждестранно юридическо лице на българско дружество – КТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ

Последните промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ, бр. 24 от 2018 г.) и правилника за неговото прилагане (обн. ДВ, бр. 43 от 2018 г.) (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)

КТ. Командироване на турски граждани в Холандия от българско дружество

Наемане на сръбски гражданин за онлайн услуги за български сайт
 
2017 г.


ЗТМТМ. Проблем при представяне в агенцията по заетостта на трудов договор по реда на чл. 2, ал. 1, т. 9 ППЗТМТМ при наемане персонал от трета страна

2016 г.


КТ. Относно посредническа дейност при наемане на моряци
 
КТ. Относно извършване на дейност като съдружник без трудов договор на китайски гражданин

Ред за предоставяне на отделните видове разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави в Република България съгласно изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за неговото прилагане (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)

Относно разрешителните режими при полагане на труд от руски гражданин на различни основания (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)

ЗТМТМ. Относно извършване на услуги от албански гражданин за българско дружество (съществено променена уредба през 2021 г.)

Новата уредба на свободното движение на работници и служители и заетостта на граждани на трети държави в Република България (съществено променена уредба през 2021 г.)