20.02. Командироване и изпращане на работници и служители

2024 г.

 

КТ. КСО. Относно реда за командироване за извършване на ремонтни дейности в Германия по договор между две български дружества

 

КТ. Относно реда за заплащане на командировъчни пари (с карта за безналични плащания)

 

КТ. КСО. Относно командироването на лица по договори за управление и контрол

 

Изменение на трудовото правоотношение при командироване или специализация в чужбина

 

КТ. Относно режима за командироване на домашни работници

 

Изменение на трудовото правоотношение при командироване или изпращане в рамките на предоставянето на услуги

 

2023 г.

 

Коментар на промените в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (обн. ДВ. бр. 27 от 24 март 2023 г.)

 

Относно (не)възможността на Министерския съвет да определя максимални размери на командировъчните пари

 

КТ. ЗКПО. Относно командировъчните пари на шофьори на тежкотоварни автомобили при командировки в чужбина

 

КТ. Относно тълкуването на разпоредбата на чл. 18, ал. 1 НСКСЧ   


КТ. Относно полагането на извънреден труд при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ


КТ. Относно невъзможността за отказ от заплащане на дневни пари

 

КТ. Относно предоставянето на ваучери за храна при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ

 

КТ. ЗДДФЛ. Относно командироването на работници и служители на друго предприятие от фондация

 

КТ. Относно продължително командироване в чужбина

 

2022 г.

 

МТСП. Относно отчитане и заплащане като извънреден труд на деня на пътуване при командировка през почивен/празничен ден

 

КТ, КСО. Относно командировъчните пари на лица, работещи по извънтрудови правоотношения (граждански договори)

 

2021 г.


КТ. КСО. Командироване на работници за извършване на дизайнерски услуги в Белгия

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Командироване на лица от страни на EС по договор за предоставяне на услуги в друга страна от ЕС
 
Относно приложимия подзаконов нормативен акт към командировъчните пари на водачи в сектора на международния автомобилен транспорт при командироване по реда на чл. 121 от Кодекса на труда

Промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Решения на СЕС по жалби на Унгария и Полша срещу Директива (ЕС) 2018/957 относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Преглед на промените в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, въведени с ПМС № 9 от 15 януари 2021 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2020 г.)

2020 г.


КТ. Задължение за заплащане на тест за Коронавирус от работодател при командироване по НСКСЧ

КТ. Командироване на шофьори в немско дружество (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

ЗДДС. КТ. Командироване на работници в МСД в Швейцария

2019 г.


КТ. КСО. Отсъствие от работа в ден, който е национален празник в България, но работен в приемащата държава членка

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Командироване на работници и служители в страни от ЕС и в трети държави и годишен отпуск

КТ. ЗКПО. Възможност за командироване за обучение по реда на НСКСЧ по граждански договор

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Съчетаване на командировка в чужбина с частно пътуване

КСО. КТ. Осигуряване и трудови правоотношения с български работници командировани в Германия за срок, надхвърлящ 2 години

КТ. Разрешение за работа и сключване на трудови договори с работници от трета страна, които ще работят в друга държава членка (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)

КТ. Право на дневни пари за почивни дни по време на служебна командировка

2018 г.


КТ. Командироване по чл. 121а от КТ и минимални ставки на заплащане (уредбата е променена от 2021 г.)

КТ. ЗДДФЛ. Командироване на български местни лица по договор с английски възложител

КТ. Разлика при командироване за конкретна работа и при специализация/обучение в чужбина

КТ, КСО, ЗКПО. Командироване на собственик на ЕООД в Гърция

Някои акценти от европейския дневен ред в областта на труда и социалната политика

Командироване на съдружник – шофьор по договор със спедиторска компания в ЕС

КТ. Пътни, дневни и квартирни при командировка по чл. 121а от КТ

КТ. Командироване на турски граждани в Холандия от българско дружество

Командироване на служител на българско дружество в дружество от групата в Швейцария

2017 г.


КТ. Изчисляване на брутната заплата за месеца на работник командирован в страна от ЕС, пребиваващ частично и в България

КТ. Дължими дневни пари при командироване 20 дни в месеца в страна от ес за бояджийски услуги без писмен договор с фирма – възложител

Командироване на служител в страна от ес за работа по проект, като периодично работи и в България

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

КТ. Командироване по чл. 121а от КТ от клон в централа

Относно задължения по реда на КТ и КСО при командироване в рамките на месец в повече от една в страни от ЕС и извън него

КТ. Относно размера на командировъчни пари на шофьори при международен транспорт

КТ. Относно реда на командироване в предприятие от същата група за обучение или бизнес – срещи

Относно отчитане на официалните празници при командироване по реда на чл. 121а от КТ

Относно командироване на гръцки служители на МСД на българско дружество в България

Относно командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда

Новата правна уредба на командироването и изпращането на работници и служители, въведена с  Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (обн. ДВ, бр. 2 от 2017 г.) (променена през 2021 г.)

Коментар на промените в режима на командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

2016 г.


КТ. Относно запор върху трудовото възнаграждение за издръжка на дете и за разходи по делото за издръжка

Казус относно третиране на разходи за командировки на персонала в чужбина 

КТ. Относно възстановяване на разходи за вътрешен транспорт при командировка в чужбина