Преглед на промените в режима за издаване на отделните видове разрешения за пребиваване и работа, въведени с последните изменения и допълнения на ППЗТМТМ и на ППЗЧРБ

Преглед на промените в режима за издаване на отделните видове разрешения за пребиваване и работа, въведени с последните изменения и допълнения на ППЗТМТМ и на ППЗЧРБ

 

 

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Актуално към 15.07.2021 г.

 

На 26 февруари 2021 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, обн. ДВ. бр. 21 от 12 Март 2021 г. (ЗЧРБ), с който бяха направени съществени промени и в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), а с това и в режима за издаване на разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави.

 

Промените в ЗЧРБ и ЗТМТМ, свързани режима за издаване на разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави, влязоха в сила от 1 юни 2021 г.

 

Основна характеристика на тези промени е, че голяма част от уредбата, предвидена в ЗТМТМ и правилника за неговото прилагане се премести в ЗЧРБ.

 

С тях беше въведена единна процедура за издаване на:

 

 • Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“;
 • Разрешение за продължително пребиваване с цел сезонна заетост;
 • Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“;
 • Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер.

Бяха въведени и определени промени в условията за издаване на отделни видове разрешения.

 

Повече за тези промени Ви представихме в бр. 150 от месец април 2021 г. на е-сп. „Данъци Тита“ – вж. Промените в режима за издаване на разрешения за пребиваване и работа, въведени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

 

Въведените промени в двата закона породиха необходимостта от извършването на съответни промени в:

 

 • Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ) и
 • Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ),

направени съответно с ПМС № 199 от 17 юни 2021 г. за изменение и допълнение на ППЗТМТМ (ДВ, бр. 52 от 22 юни 2021 г.) и ПМС № 215 от 5 юли 2021 г. за изменение и допълнение на ППЗЧРБ (ДВ, бр. 57 от 9 юли 2021 г.).

 

Основните промени в двата правилника са свързани с:

 

 1. уреждане на единната процедура за издаване на посочените по-горе четири вида разрешения и процедурата за събиране на семейства на техните притежатели;
 1. процедурата за издаване на достъп до пазара на труда от министъра на труда и социалната политика при доказана целесъобразност;
 1. регистрацията на заетостта на граждани от трети държави;
 1. промени в дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност и
 1. промени в режима за дългосрочно командироване на служители в служби по трудови и социални въпроси.

Тези промени, без да претендираме за изчерпателност, ще бъдат предмет на настоящото изложение.

 

 

1. Уреждане на единната процедура за издаване на посочените по-горе четири вида разрешения и процедурата за събиране на семейства на техните притежатели

 

Като последица от въвеждането на единна процедура за издаване на:

 

 • Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“;
 • Разрешение за продължително пребиваване с цел сезонна заетост;
 • Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“;
 • Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,

се отменят съответните раздели I-IV (чл. 11 – 24) ППЗТМТМ и чл. 14, ал. 4, чл. 32б, и раздели III - IIIб (чл. 47 – 50г) ППЗЧРБ, като по-голямата част от тези разпоредби се преместват в ЗЧРБ (вж. например чл. 24и, ал. 5-7, чл. 24к, ал. 8, чл. 33к, ал. 3 и 5 и чл. 33п, ал. 4 и 6 ЗЧРБ и други).

 

Заявление за издаване на тези разрешения се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (чл. 24и, ал. 4, чл. 24к, ал. 7, чл. 33к, ал. 3 и чл. 33п, ал. 4 ЗЧРБ).

 

В допълнение, разпоредбата на чл. 33п, ал. 4 ЗЧРБ осигурява възможност заявлението за разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, да се подава и в отдел/сектор/група „Миграция“ при Столичната дирекция на Министерството на вътрешните работи.

 

С промяна в разпоредбата на чл. 60, ал. 1 ППЗЧРБ се предвижда за предоставяне право на продължително пребиваване в Република България за извършване на дейност по някои от посочените четири режима:

 

 • работодателят / упълномощено от него лице или
 • чужденецът лично в предвидените от закона случаи,

да подава заявление по образец съгласно приложение № 3а към ППЗЧРБ.

 

Документите, които следва да се приложат към заявлението за съответния вид разрешение са посочени в чл. 24и, ал. 5-7, чл. 24к, ал. 8, чл. 33к, ал. 5 и чл. 33п, ал. 6 ЗЧРБ.

 

За издаване на някое от посочените разрешения, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта предоставя служебно положително писмено становище на Министерството на вътрешните работи (чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 24, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 ЗТМТМ във връзка с чл. 24и, ал. 11 и 12, чл. 24к, ал. 12 и 13, чл. 33к, ал. 8 и 9 и чл. 33п, ал. 9 и 10 ЗЧРБ).

 

За целта е предвиден служебен електронен обмен на информация между дирекция „Миграция“ и Агенцията по заетостта относно издаването на писменото становище (чл. 24и, ал. 11 и 12, чл. 24к, ал. 12 и 13, чл. 33к, ал. 8 и 9 и чл. 33п, ал. 9 и 10 ЗЧРБ).

 

Що се отнася до предоставяне на право на продължително пребиваване в Република България на членовете на семейството на чужденци, получили разрешение за пребиваване за извършване на някои от посочените четири вида дейности, разпоредбата на чл. 60, ал. 2 ППЗЧРБ предвижда те да подават заявление по образец съгласно приложение № 3 към ППЗЧРБ.

 

Документите, които се прилагат за съответния случай са посочени в чл. 33о, ал. 3 и 12, чл. 33р, ал. 2 ЗЧРБ и чл. 12, ал. 1 ППЗЧРБ.

 

На чужденците, получили право на:

 

 • продължително,
 • дългосрочно или
 • постоянно пребиваване,

се издават документи за пребиваване при условията и по реда на Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на български лични документи, след заплащане на държавни такси за издаването на документите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (чл. 60а ППЗЧРБ).

 

 

2. Процедурата за издаване на достъп до пазара на труда от министъра на труда и социалната политика при доказана целесъобразност

 

Припомняме, че разпоредбата на чл. 14, ал. 1 ЗТМТМ предвижда възможност при доказана целесъобразност, включително за насърчаване на инвестициите в Република България, министърът на труда и социалната политика да разрешава достъп до пазара на труда в отделни случаи без да се прилага ограничението, предвидено в чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ:

 

 • общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за местния работодател, в предходните 12 месеца,
 • да не надвишава 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните предприятия - 35 на сто.

Преди издаване на разрешението министърът на труда и социалната политика изисква становища от съответните:

 

 • държавни органи,
 • представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище,
 • творчески съюзи,
 • спортни федерации,
 • национални спортни организации, както и
 • органите на местното самоуправление.

Както отбелязахме в коментара на промените на ЗТМТМ и ЗЧРБ[1], новият момент е отмяната на разпоредбата чл. 14, ал. 3 ЗТМТМ, която предвиждаше задължение Агенцията по заетостта да публикува на интернет страницата си актуална информация за разрешенията на министъра на труда и социалната политика, издадени по този ред.

 

Сега се въвежда промяна и в разпоредбата на чл. 9, ал. 1 ППЗТМТМ, с която се отменя задължението за работодателя при кандидатстване за разрешаване на достъп до пазара на труда по този ред да прилага подкрепящи документи, издадени от:

 

 • компетентните министерства и други държавни институции,
 • представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище,
 • съответните творчески съюзи,
 • спортни федерации и съюзи и органи на местното самоуправление,

като това задължение се превръща в правна възможност, т.е. работодателят вече „може да приложи“ такива подкрепящи документи, ако прецени за целесъобразно това.

 

С промяна в разпоредбата на чл. 9, ал. 3 ППЗТМТМ се предвижда задължение заявлението и приложените към него подкрепящи документи да се изпращат за становище до членовете на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.

 

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта продължава да е този, който подготвя и представя на министъра на труда и социалната политика:

 

 • становище относно подадените заявления и
 • проект на решение (чл. 9, ал. 2 ППЗТМТМ), но сега

със създаването на нова ал. 4 в чл. 9 ППЗТМТ изрично се предвижда, че окончателното решение дали да разреши или не достъп по този ред е на министъра.

 

 

3. Регистрация на заетостта на граждани от трети държави

 

С промени в разпоредбите на чл. 30а, 31, 32 и 34 ППЗТМТМ се внасят промени в условията за регистрация на заетостта на:

 

 • лица от български произход - до получаване на разрешение за постоянно пребиваване (чл. 8, ал. 3 ЗТМТМ);
 • работник - гражданин на трета държава, командирован или изпратен в Република България от чуждестранния му работодател за срок до три месеца в рамките на 12 месеца, за изпълнение на определени задачи (чл. 9, ал. 3 ЗТМТМ);
 • работник - гражданин на трета държава, командирован или изпратен в Република България от чуждестранния му работодател за срок до 6 месеца в рамките на 12 месеца, за изпълнение на определени задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги между чуждестранен туроператор и български туроператор или хотелиер (чл. 9, ал. 4 ЗТМТМ);
 • работник - гражданин на трета държава, извършващ сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца (чл. 24, ал. 2 ЗТМТМ) и
 • граждани на трети държави, които са студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България (чл. 38 ЗТМТМ).

С промяна в разпоредбата на чл. 30а, ал. 1, т. 3 ППЗТМТМ се пояснява, че работодателят следва да приложи към заявлението за регистрация на лице от български произход документи, удостоверяващи българския произход на работника - гражданин на трета държава, които трябва да са издадени при условията и по реда на Закона за българите, живеещи извън Република България (ЗБЖИРБ).

 

Съгласно чл. 3 ЗБЖИРБ български произход се доказва с документ, издаден от:

 

 • български или чужд държавен орган;
 • Българската православна църква, както и
 • по общия исков ред.

С последните промени на ЗБЖИРБ от месец март 2021 г. (ДВ. бр. 21 от 12 Март 2021 г.) отпадна възможността български произход да се удостоверява и с документ, издаден от организация на българи, живеещи извън Република България, призната от компетентния български държавен орган за поддържане на връзки с тях.

 

С промяна в разпоредбата на чл. 31, ал. 2 ППЗТМТМ се внася в промяна в срока, в който следва да бъде извършена регистрацията на командирован или изпратен работник или служител, гражданин на трета държава, която вече трябва да бъде направена:

 

 • преди началото на заетостта, а
 • не както преди промените - преди влизането на гражданина на трета държава на територията на Република България.

Потвърждаването на регистрацията продължава да се прави от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта чрез заверка на подадената от местното лице декларация, в 10-дневен срок от датата на подаването ѝ, но отпада изискването за връщане на екземпляр на заявителя (чл. 31, ал. 2 ППЗТМТМ).

 

С промяна в разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 2 ППЗТМТМ отпада изискването при регистрация на сезонна заетост до 90 дни да се прави обосновка на искането.

 

С промяна в т. 3 на същата разпоредба се отразяват промените, въведени с измененията на разпоредбата на чл. 28 ЗТМТМ, изискваща работодателя да предостави или осигури със свое съдействие на сезонния работник подходящо и отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве жилище до изтичане на трудовия договор.

 

И тук с промяна в разпоредбата на чл. 32, ал. 3 ППЗТМТМ се внася в промяна в срока, в който следва да бъде извършена регистрацията на сезонния работник, гражданин на трета държава, която вече трябва да бъде направена:

 

 • преди началото на заетостта, а
 • не както преди промените - преди влизането на гражданина на трета държава на територията на Република България.

Най-несъществени са промените в разпоредбата на чл. 34 ППЗТМТМ, уреждаща регистрацията на заетостта на студенти в редовна форма на обучение във висше училище, в която разпоредбата на ал. 4, уреждаща 7-дневен срок от началото на заетостта за нейната регистрация в Агенция по заетостта, се отменя, а този срок се премества в ал. 1 на същата разпоредба.

 

 

4. Промени в дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност

 

Припомняме, че Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност (Съвета) е консултативен орган към министъра на труда и социалната политика, който го подпомага при разработване и осъществяване на държавната политика в областта на свободното движение на работници и трудовата миграция и интеграция на граждани на трети държави.

 

С промяна в разпоредбата на чл. 38, ал. 8 ППЗТМТМ се предоставя възможност на министъра на труда и социалната политика да привлича като консултанти в работата на Съвета и на работните групи към него, освен представители на академичните среди и на международни организации, още и на местната власт.

 

По съществена промяна в тази част, за която вероятно има принос и кризата с разпространението на COVID-19, се въвежда с изменението на разпоредбата на чл. 49, ал. 2 ППЗТМТ, с което се създава изрична възможност за дистанционно провеждане на заседанията на Съвета по решение на неговия председател (министърът на труда и социалната политика).

 

С промяна в разпоредбата на чл. 55 ППЗТМТМ отпада задължението за Съвета периодично да публикува информация за дейността си:

 

 • на портала на консултативните звена, администриран от Министерския съвет, и
 • в Информационния бюлетин по труда.

Такава информация ще продължава да се публикува само на официалните интернет страници на:

 

 • Министерството на труда и социалната политика и
 • Агенцията по заетостта.

 

5. Промени в режима за дългосрочно командироване на служители в служби по трудови и социални въпроси

 

Припомняме, че:

 

 • за сътрудничество със съответните институции на други държави в областта на трудовите и осигурителните отношения и
 • за защита на правата на български работници в други държави

Министерството на труда и социалната политика поддържа и развива мрежа от служби по трудови и социални въпроси в съответните задгранични представителства на Република България.

 

В тези служби работят дългосрочно командировани служители на Министерството с временен дипломатически ранг по реда на Закона за дипломатическата служба.

 

Основните промени в тази част се правят с разпоредбата на чл. 66 и 67 ППЗТМТМ, с които се отменя съответно:

 

 • уредбата на конкурсната процедура за командироване на служители в тези служби и
 • изискването преди командироването да се извърши на конкурентен подбор в Министерството на труда и социалната политика.

Командироването на тези служители вече ще се урежда само с акта на министъра на труда и социалната политика, който се издава след съгласуване с министъра на външните работи, по чл. 64, ал. 5 от ЗТМТМ.

 

Още по темата за достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави може да прочетете на страниците на е-сп. „Данъци Тита“ в:

 


[1] Вж. Промените в режима за издаване на разрешения за пребиваване и работа, въведени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност