01.04.01. Осигурени лица

2024 г.

 

Промяна на вида осигуряване за 2024 г. на самоосигуряващите се лица

 

2023 г.

 

Промяна на вида осигуряване за 2023 г. на самоосигуряващите се лица

 

КСО. Относно възможността за промяна на вид „осигурен“ при самоосигуряващ се пенсионер

 

КСО. Относно дължимост на осигуровки на собственик на ЕООД, работещ по трудов договор в МБВР

 

КСО. ЗДДФЛ. Осигуряване и облагане на собственик на ЕООД – управител по ДУК за дейност като вещо лице

 

Относно осигуряването по желание на самоосигуряващи се по КСО лица, които са пенсионери по законодателството на друга държава

 

КСО. Относно осигуряване на малолетен/непълнолетен, получил доходи от продажби чрез ЕКОНТ

 

2022 г.

 

Промяна на вида осигуряване за 2022 г. на самоосигуряващите се лица

 

КСО. ЗДДФЛ. Доходи от наем на три имота, два от които са търговски обекти на заличено ЕТ

 

КСО. Осигуряване на физическо лице, извършващо дейност чрез Booking.com без регистрация по ТЗ

 

КСО. Осигуряване на физическо лице, извършващо покупко-продажба на стоки без регистрация по ТЗ

 

КСО. Основание за осигуряване като самоосигуряващо се лице при косвено участие в ЕООД чрез друго дружество

 

КСО. Промяна вида на осигуряване на СОЛ, прекъсващ и възобновяващ дейност през календарната година

 

КСО. Осигуряване на адвокат, учредил еднолично адвокатско дружество 

 

КСО. Изравняване на осигурителен доход в Справки 1 и 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при  недекларирани продажби с наложен платеж

 

2021 г.

 

Промяна на вида осигуряване за 2021 г. на самоосигуряващите се лица

Осигуряване на съдружник по ДУК без възнаграждение

 

Възможност за промяна на вида осигуряване при подадена декларация образец Окд-5, последващо прекратяване на дейността, при новото й подаване

 

Продажба на 10 апартамента от сграда и отдаване на имоти под наем

 

КСО. Дължимост на осигуровки при търговия с криптовалута

 

КСО. Промяна в задълженията за осигуряване при отпускане на пенсия

 

КСО. Относно осигурителни права за отпуск за майчинство по време на получаване на обезщетение за безработица

 

КСО. Осигуряване на адвокат - съдружник в адвокатско дружество 

ЗЗО. Дължимост на здравни осигуровки от пенсионер по болест


2020 г.

 

Относно промяната в НООСЛБГРЧМЛ от 11.08.2020 г.

 

Решение на ВАС относно задължителни осигурителни вноски за физическо лице, упражнявало дейност на свой риск и за своя сметка, но без регистрация по БУЛСТАТ

 

Два актуални казуса относно осигуряване на самоосигуряващо се лице при получаване на пенсия (наследствена/за инвалидност поради общо заболяване) по време или преди започване на дейността 

 

Собственик на ЕООД по ДУК и работа извън управлението

 

Осигуряване при полагане на личен труд в четири дружества

 

ДУК без възнаграждение със съдружник с ТД в дружеството

 

Дължимост на осигурителни вноски при продажби чрез ЕКОНТ през 2018 г.

 

Осигуряване на управител – пенсионер за положен личен труд като съдружник

 

2019 г.

 

Процедура на осигуряване след отпускане на пенсия

 

Осигуряване на съдружник - пенсионер

 

Третиране на доходи от недвижимо имущество при договор за наем или хотелиерска дейност на местно физическо лице от гледна точка на ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ, КСО и ЗЗО

 

Продажба на движимо имущество от физическо лице

 

2018 г.

 

Третиране по реда на КСО, ЗЗО И ЗДДФЛ на продажба на електрическа енергия от физическо лице

 

Осигуряване на лице - пенсионер по законодателството на друга държава-членка, упражняващ трудова дейност само в България

 

Осигуряване на съдружник - управител в ООД с ТЕЛК

 

2017 г.

 

Осигуряване на съдружник като самоосигуряващо се лице

 

Третиране по реда на ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО на доходи от продажби на физическо лице чрез куриерски фирми

 

Третиране по реда на ЗДДС, ЗДДФЛ, НАРЕДБА № Н-18 и КСО на продажба на ръчно изработени изделия от физическо лице по Интернет

 

2016 г.

 

Относно осигуряване на собственик на дружество

 

Осигуряване на пенсионер - собственик на ЕООД

 

Относно осигуряване на самоосигуряващо се лице