01.05. Данъчно-осигурителен контрол

2023 г.

 

ДОПК. Подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за недекларирани доходи по време на проверка

 

ЗДДФЛ. Относно подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ след ревизия по чл. 122 от ДОПК

 

2020 г.

 

ДОПК. Срок за възстановяване на ДДС при ревизия за възстановяването му

 

2019 г.

 

ДОПК. Ревизия на физическо лице по чл. 122

 

2016 г.

 

ДОПК. Относно прилагане на чл. 122 от ДОПК

 

2014 г.

 

ДОПК. Третиране на паричен влог, ползван от двамата съпрузи, при ревизия по чл. 122 от ДОПК

 

 

ДОПК. Относно неспазване на срока за издаване на ревизионен доклад

 

Относно обжалване заповед за възлагане на ревизия

 

2013 г.

 

Ревизионно производство по чл. 122 от ДОПК и определяне на основата за облагане съгласно критериите по чл. 122, ал. 2 от ДОПК

 

Данъчна практика относно изискванията за съхранение на документи за целите на данъчно-осигурителния контрол

 

Основания за спиране на ревизионното производство по ДОПК

 

Относно съдебната практика по чл. 122, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК

 

2012 г.

 

Сроковете в ревизионното производство. Продължаване на срока. Възстановяване на срока. Доказателства за спазване на срока.

 

ДОПК. Продължаване на срок на ревизия след изтичането му

 

ДОПК. Събиране на доказателства от органите по приходите извън срока на ревизията

 

2011 г.

 

ДОПК. Въпрос: Може ли по време на ревизия да се запорират банковите сметки на ревизираното лице?

 

2010 г.

 

ДОПК. Срок за представяне на документите по Искане за представяне на документи

 

ДОПК. Искане за спиране на ревизия