01.06. Обжалване на данъчни актове

2022 г.

 

ДОПК. Изготвяне на жалба при обжалване на РА при направено възражение срещу РД    

 

2016 г.

 

Казус относно допълнително представяне на доказателства пред дирекция „ОДОП“ след жалбата

 

ДОПК. Относно възражение срещу указания за отстраняване на нередовности

 

ДОПК. Относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Дирекция „ОДОП“

 

2015 г.

 

ДОПК. Представяне на доказателства при обжалване на РА за първи път пред съда

 

ДОПК. Обжалване на ревизионен акт

 

Отмяната на предварителните обезпечителни мерки, наложени в ревизионното производство по ДОПК

 

2013 г.

 

ДОПК. Възможност за обжалване при едновременно получаване на февруарска и юнска покана за доброволно изпълнение и постановление за запор на банкови сметки

 

2012 г.

 

ДОПК. Прогласяване на нищожност на ревизионен акт

 

2011 г.

 

ДОПК. Въпрос: Имам връчен ревизионен доклад, но срокът по закон няма да ми е достатъчен да подготвя всички доказателства към възражението. Имам ли право да поискам срокът да бъде удължен?

 

ДОПК. Срок за произнасяне по жалбата против ревизионен акт от страна на административния орган и дължимост на лихви през периода на обжалване

 

2010  г.

 

Обжалване по административен ред на актовете, издавани в ревизионното производство по ДОПК

 

Искане за спиране на изпълнението на ревизионен акт

 

ДОПК. Възстановяване на срок за обжалване на ревизионен акт (РА) и редовно/нередовно връчване на РА

 

ДОПК. Обжалване на становище за липса на основания за прилагане на СИДДО