03. Приходи от помощи, обезщетения и други

2022 г.

 

ЗКПО. Третиране на държавна помощ, получена по схема BG-176789478-2021-03 от Министерство на туризма

 

ЗСч. Счетоводно третиране на компенсациите на крайни небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.12.2021 г. – 31.12.2021 г.

 

2021 г.


Отчитане на приходи от помощи за подкрепа на заетостта през 2020 г., при получени компенсации през 2021 г.

ЗДДС. ЗКПО. Получено парично обезщетение за принудително отчуждаване на УПИ от община

Относно отчитане на приходи по програма BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ 
 

ЗСч. ЗКПО. Третиране на присъдено обезщетение от неоснователно обогатяване

 

 ЗСч. ЗДДС. ЗКПО. Префактуриране на ел. енергия от наемодателите при компенсация по РМС № 739

 

2020 г.


ЗКПО. Третиране на възнаграждение за посредническа дейност

ЗКПО. Безвъзмездна помощ с цел запазване на заетостта на работниците

ЗКПО. Държавна помощ на микро и малки предприятия за преодоляване на последствия от COVID-19

 

2019 г.


ЗКПО. ЗСЧ. Апорт при разлика между оценка на вещи лица и придобити дружествени дялове

ЗКПО. Деклариране на субсидии от ДФ „Земеделие”, получени от вероизповедание по Програма за развитие на селските райони

ЗДДС. ЗКПО. Третиране на финансиране на програма за преквалификация