07. Отклонение от данъчно облагане (чл. 15 - 16)

2023 г.

 

Съдебна практика при определяне стойността на дружествени дялове при прекратяване членствено правоотношение в дружество с ограничена отговорност

 

ЗДДС. ЗКПО. Относно фирмен автомобил, незаведен счетоводно, ползван от собственика само за лични нужди, последващо продаден

 

2022 г.

 

ЗКПО. Относно "пазарен" критерий при определяне размера на възнаграждение по ДУК

 

2021 г.

 

ЗСч. ЗКПО. ЗДДС. Замяна на несходни активи

 

ЗСч. ЗКПО. Заплащане на дял в ООД при стойност по-висока от номинала

 

ЗКПО. ЗСч. Счетоводно и данъчно третиране при предоставяне на заем с гратисен период, през който не се дължи лихва

 

ЗДДС. ЗКПО. Едномесечно безвъзмездно предоставяне на машина с демонстрационна цел на потенциален клиент

 

2020 г.

 

Пазарна лихва при заеми между свързани лица - практика на НАП, ВАС и насоки на ОИСР

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. ДУК без възнаграждение със съдружник с ТД в дружеството      

 

Накратко за кеш пулинга


ЗКПО. ЗДДФЛ. ЗЗД. Отдаване на апартамент в режим на СИО за офис на ЕООД с ЕСК - единият съпруг

 

2019 г.

 

ЗЮЛНЦ. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Придобиване на дружествени дялове в ЕООД от ЮЛНЦ

 

ЗКПО. Дарение на спортен клуб от свързано лице

 

2018 г.

 

ЗДДС. ЗКПО. Продажба на стока под доставната стойност

 

2017 г.

 

Относно третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и ЗМДТ при прехвърляне на недвижим имот между свързани лица

 

2016 г.

 

ЗКПО. Третиране на взаимоотношения с офшорни фирми 

 

ЗКПО. Третиране на лихви между дружества - свързани лица

 

ЗКПО. Относно заличаване на дружество

 

ЗКПО. Относно отклонение от данъчно облагане


ЗКПО. Относно отписване на несъбираеми вземания на ипотекарен солидарен длъжник

 

2015 г.

 

ЗКПО. Относно продажба на недвижим имот под балансова стойност на свързано лице

 

2014 г.

 

ЗКПО. Третиране на цесия в размер на 35 на сто от размера на вземането от длъжника

 

2013 г.

 

Данъчно третиране от гледна точка на ЗДДС  и ЗКПО ползване на личен автомобил на управителя по договор за заем за послужване или договор за наем (Дискусионно)

 

2012 г.

 

Третирането на безвъзмездните (безлихвените) вноски по чл. 134 от ТЗ като отклонение от данъчно облагане

 

ЗКПО. Третиране на разходи за гориво на личен автомобил, ползван за фирмени нужди

 

ЗКПО. Третиране на възнаграждение на юридическо лице по договор за участие в надзорен съвет

 

2010 г.

 

Отклонение от данъчно облагане при заеми или финансова помощ

 

ЗКПО. Данъчно третиране  на дълготрайни активи, предоставени въз основа на заем за послужване

 

Отклонение ли е от данъчно облагане липсата на възнаграждение за съдружник за положен личен труд в дружеството по реда на чл. 123 и чл. 124 от ТЗ?

 

Начисляване на лихви за закъснение върху просрочени вземания