08.01.01. Кога разходите не са свързани с дейността? (чл. 26. т. 1)

2024 г.

 

ЗКПО. Относно третиране на разходи при организирано хранене и настаняване на служители и гости при работни срещи

 

ЗДДФЛ. Относно третиране на организирано хранене на служители и разходи за гости при работни срещи

 

ЗКПО. ЗДДС. Относно получена комисионна при условията на афилиейт партньорство

 

2023 г.

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. Третиране на награда за постигнати резултати при продажба на продукти от служители, лица по граждански договор и трети лица

 

ЗКПО. Относно третиране на загуба на парични средства поради измама

 

ЗКПО. Относно признаване на разходи във връзка с наемане по ТД на ЧФЛ от трети държави

 

ЗДДС. ЗКПО. Относно безвъзмездно предоставяне на ваучери с цел реклама

 

2022 г.

 

ЗКПО. Данъчно третиране на разходи за озеленяване

 

2021 г.


ЗДДС. ЗКПО. Разходи за дрескод, сешоар и маникюр на продавач - консултанти

 

2020 г.


ЗКПО. Признаване на начислени разходи за лихви, без да са ефективно платени   

ЗКПО. Разходи за издаване на електронни подписи от персонала, наложени от пандемията

Данъчно третиране и счетоводно отчитане при предоставяне на мостри

2019 г.


ЗКПО. Признаване на разходи за данъчна амортизация и наем при сезонна дейност

ЗКПО. Разходи за офис в Австрия, ползван за срещи с клиенти и място за престой

КТ. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Третиране на консумативни разходи за работното място съгласно по чл. 107в, ал. 2, т. 5 от КТ

2019 г.


КТ. ЗКПО. Възможност за командироване за обучение по реда на НСКСЧ по граждански договор

ЗКПО. КСО. Данъчно третиране  и осигурителни вноски при тиймбилдинг/обучителен семинар

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. ЗТМТМ. Третиране на разходи за наемане служители от държави извън ЕС

ЗКПО. Разходи за транспорт, хотел и дневни на ЧФЛ от ЕС, кандидатстващи за работа

 

2018 г.


ЗКПО. Признаване на разход за наем на склад при липса на дейност през годината

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Третиране на корпоративно мероприятие (тиймбилдинг)

ЗКПО. Транспортни разходи за изпълнението на трудовите задължения, както и от местоживеене до месторабота

 

2017 г.


Относно данъчното облагане на поетите допълнително разходи от работодателя за личен багаж и за вътрешен транспорт

ЗКПО. Относно третиране на разходи по преместване на чуждестранни управители

Относно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на допълнително начислено мито и ДДС за минали години

Третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на маркетингова кампания с раздаване на подаръчни карти на служители на дистрибуторите 

ЗКПО. Относно разходи за ползване на личен автомобил на управител – собственик на ЕООД за служебни цели


2016 г.


Казус относно промоционална игра в чужбина

Казус относно третиране на покупка и експлоатация на лек автомобил по реда на ЗДДС и ЗКПО

2015 г.


ЗКПО. Разходи за такси и данъци при продажба на недвижим имот

ЗКПО. Третиране на разходи по съдебни спорове (държавни такси, адвокатски хонорари и др.)

2014 г.


ЗКПО. Разходи за издръжка на футболен отбор на името на фирмен клиент

Относно данъчната практика по ЗКПО при третиране на отчетени разходи за раздадени награди в игри с промоционален характер (Дискусионно)

Данъчна практика относно третиране на награди и печалби от участия в игри по реда на ЗКПО

ЗКПО. Третиране на разходи по повод продажба на част от дяловете на съдружници 

2013 г.


ЗКПО. Третиране на служебни мобилни телефони(въведения (въведеният от 2017 г. данък върху разходите в натура дава и други възможности)


Третиране на възмезденото обезщетение по реда на ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, КСО (Дискусионно)