08.01.04. Разход, отчетен от доставчик по ЗДДС за начислен от него или от органа по приходите ДДС (чл. 26. т. 4)