08.01.05. Разходи за начислени глоби, санкции и лихви, както и неустойки към контрагенти (чл. 26. т. 6)