08.01.06. Разходи за дарения (чл. 31 или чл. 26. т. 7)

2024 г.

 

ЗКПО. Относно разходи за дарение в полза на народно читалище

 

2023 г.

 

ЗСч. ЗКПО. ЗДДС. Относно построяване на детска площадка от дружество в полза на община чрез събрани дарения

 

ЗДДС. ЗКПО. Относно безвъзмездно предоставяне на ваучери с цел реклама

 

ЗКПО. Относно дарение на народно читалище, регистрирано по ЗНЧ

 

2021 г.


ЗКПО. Дарение в полза на свързано с дружеството лице

2020 г.


ЗКПО. Дарение в полза на Министерство на здравеопазването     

ЗКПО. Дарения на лекари и лечебни заведeния по време на пандемията от COVID 19

2019 г.


ЗКПО. Договор за рекламна услуга със спортен клуб

 

2018 г.


ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Третиране на безвъзмездни счетоводни услуги към фондация в обществена полза

 

2017 г.


Третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на маркетингова кампания с раздаване на подаръчни карти на служители на дистрибуторите 

 

2015 г.


ЗКПО. Относно признаване на разходи за дарение

2013 г.


Данъчна практика относно третиране на награди и печалби от участия в игри по реда на ЗКПО


ЗКПО. Третиране на предоставена стипендия

ЗКПО. Третиране на разходи за издръжка и образование на сирак
 

2011 г. 


ЗКПО. Третиране на разходи при събиране на вземания (за адвокатски хонорари, за връчване на нотариални покани, за издаване на изпълнителен лист и др.)