11.01.02. Вземания (чл. 34 и 37)

2024 г.

 

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

 

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

 

ЗСч. ЗКПО. Относно отразяване в ГФО на предоставен заем при наличие на преценка на ръководството за несъбираемостта му

 

2021 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Отказ на цесионер да събере пълната номинална стойност на прехвърлено по договор за цесия вземане

 

ЗКПО. Отписване на вземания поради изтичане 5 години от изискуемостта им

 

ЗКПО. Отписване на вземане от физическо лице поради изтичане на давностен срок

2020  г.


ЗКПО. Третиране на приходи и разходи във връзка със суап споразумение за управление на валутен риск

ЗКПО. Прилагане на разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО

ЗКПО. Обратно проявление на данъчна временна разлика от обезценка на вземания в по-малък размер      

Счетоводни и данъчни аспекти на прехвърлянето на вземания (Данъчно третиране на договорите за цесия и факторинг)

ЗКПО. Невъзстановени разходи от контрагенти (билети, хотел, такси за конференции), при неосъществени командировки поради СOVID-19

2019 г.

 

ЗКПО. Разходи за хонорари на адвокати и ЧСИ, държавни и други такси по съдебни дела за вземания

Надвнесени авансови вноски за корпоративен данък до 2013 г., непоискани по реда на чл. 129 от ДОПК

ЗКПО. Данъчно третиране по ЗКПО на вземанията на дружество (парични средства по банкови сметки) от банка в несъстоятелност

2016 г.

 

ЗКПО. Изтичане на давностен срок на вземане на съдружник от консорциум 

ЗКПО. Относно заличаване на дружество

ЗКПО. Относно отписване на несъбираеми вземания на ипотекарен солидарен длъжник

 

2014 г.


Данъчна практика относно третиране на вземания по реда на ЗКПО  

Относно третирането за целите на ЗКПО на частично събрано обезценено вземане

2013 г.


Данъчна практика относно данъчното третиране на вземания по реда на ЗКПО

Третиране на непризнати в предходен период разходи за обезценка на вземане при частичното или цялостното му уреждане (Дискусионно)  По повод актуалния прочит на казуса, вследсгвие на промените въведени кък ЗИД ЗКПО, в сила от 01. 01. 2014 г. виж материала: 

Относно третирането за целите на ЗКПО на частично събрано обезценено вземане 

 

Третиране на непризнати разходи от обезценка при частично уредени вземания през 2013 г.

По повод актуалния прочит на казуса, вследсгвие на промените въведени кък ЗИД ЗКПО, в сила от 01. 01. 2014 г. виж материала: Относно третирането за целите на ЗКПО на частично събрано обезценено вземане 


ЗКПО. Третиране на разходи  от отписване на вземане при несъстоятелност на длъжника

 

2011 г.


ЗКПО. Данъчно третиране на вземания и задължения  при ликвидация на дружество

2010 г.


Данъчно третиране по реда на ЗКПО при отписвани вземания