11.06. Правило за ограничаване на приспадането на лихви (чл. 43а)

2023 г.

 

ЗКПО. Относно прилагане на чл. 43 и чл. 43а от ЗКПО

 

2022 г.

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2021 г. (виж  т. 5, в която са  разгледани промените през 2021 г. в Приложение № 3  (образец 1013) - дадени са повече пояснения относно попълването му и кореспонденцията на сумите с част V и част XI на образец 1010

 

2021 г.


ЗКПО. Прилагане на разпоредбите на чл. 43а, ал. 8 от ЗКПО

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за облагане с корпоративен данък за 2019 г. (виж  т. 2 на материала)

 

2019 г.

 

Прилагане на правилото за ограничаване на приспадането на лихви