11.05. Регулиране на слабата капитализация (чл. 43)

2024 г.

 

Пример: Регулиране на разходи за лихви единствено по реда на чл. 43 от ЗКПО

 

2023 г.

 

ЗКПО. Относно прилагане на чл. 43 и чл. 43а от ЗКПО

 

ЗКПО. Относно регулиране на лихви по заеми по реда на чл. 43 между несвързани юридически лица

 

2022 г.

 

ЗКПО. Относно наличието на промяна в обезпечението по смисъла на чл. 43, ал. 1, т. 4

 

ЗКПО. Промяна в обема на обезпечението при договор за банков кредит, гарантиран от свързано лице

 

ЗКПО. Определяне размера на нерегулируемите лихви при промяна обема на обезпечението

 

2017 г.


ЗКПО. Относно обхвата лихвите, подлежащи на регулиране по реда на слабата капитализация

2016 г.


ЗКПО. Относно грешка от минали години при регулиране на слаба капитализация 

2012 г.


Съдебна практика относно третиране по реда на слабата капитализация на лихви по банков кредит (финансов лизинг), частично гарантиран/обезпечен от свързано лице (От 0.01.2020 г. е в сила нов режим на регулиране разходите за лихви по банкови заеми гарантирани/обезпечени от свързани лица)