26.01. Дивиденти и ликвидационен дял (чл. 194)

2023 г.

 

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

 

Промени в Закона за ограничаване плащанията в брой

 

ЗКПО. Относно разпределяне на авансов дивидент на дружество от Черна гора

 

2022 г.

 

ТЗ. Право на дивидент в ООД при непокрита загуба от минали години

 

ЗСч. ЗКПО. Разпределяне на дивидент под формата на криптовалута

 

Дивидент, авансов дивидент и скрито разпределение - разлики и проблеми

 

2021 г.


ЗКПО. Доходи от дивиденти в полза на чуждестранно юридическо лице от Обединеното кралство

 

ЗКПО. Скрито разпределение при липсваща каса в ТД с мажоритарен собственик друго ТД       

2020 г.


ЗКПО. ЗДДФЛ. Намаляване на капитала, увеличен за сметка на резерви и част от неразпределена печалба на дружеството 

2019 г.

 

ЗКПО. Отписване на вземане към офшорна компания и данък дивидент

 

2017 г.


ЗКПО. Относно третиране на дивиденти, разпределени от гражданско дружество

2016 г.


ЗКПО. Третиране на взаимоотношения с офшорни фирми 

ЗКПО. Относно третиране на дивидент в полза на испанско дружество

2013 г.

 

Данъчна практика относно третиране на дивиденти, разпределени в полза на юридически лица по реда на ЗКПО 

Третиране на дивиденти, разпределяни от българското юридическо лице,
в полза на чуждестранно лице (физическо или юридическо), за което е приложимо СИДДО с България


ЗКПО. Третиране на дивиденти в полза на чуждестранно юридическо лице - местно за данъчни цели на страна-членка

2012 г.


Данъчна практика при разпределяне на дивиденти (вж. последния въпрос)

 

Съдебна практика при определяне на стойността на дял при прекратяване на членство в ООД

 

2011 г.

 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на дивиденти, които не са под формата на парични плащания

Дискусионни въпроси при данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи

Данъчно третиране при платеца на дохода на дивиденти, разпределени под формата на парични плащания, в полза на юридически лица

 

ЗКПО. Неколкократно разпределяне на дивидент в рамките на годината
 


2010 г.


Данъчно третиране на дивидентите, разпределени от местни юридически лица

 

ЗКПО. Данъчно третиране при авансово разпределяне на дивидент