26.02. Данък, удържан при доходи на чуждестранни лица (чл. 195)

 

2024 г.

 

ЗКПО. Облагане с данък при източника на доходи на ЧЮЛ от предоставени софтуерни и рекламни услуги 

 

2023 г.

 

ЗКПО. СИДДО. Облагане с данък при източника на такси по договор за франчайз

 

ЗКПО. СИДДО. Начислена лихва по заем от швейцарско дружество - майка на българското дружество

 

ЗКПО. СИДДО. Данъчно облагане на доходи, реализирани от дружество от Гърция

 

ЗКПО. Относно облагане с данък при източника на услуга за легализация на документи с платен аванс

 

СИДДО. Относно облагане с данък при източника на лихви по заем, предоставен от немско дружество - майка

 

ЗДДС. СИДДО. Относно услуга от немско дружество по монтаж на материални активи, извършена в България

 

ЗКПО. Относно данъчно облагане на доходи от предоставени услуги по разработване на софтуер от кипърско юридическо лице

 

2022 г.

 

ЗКПО. СИДДО. Данъчно облагане на доходи, реализирани от дружество от САЩ, във връзка с използване на софтуер

 

ЗКПО. Извършване на административни услуги от ЧЮЛ и Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК

 

ЗДДС. ЗКПО. Софтуер, закупен от дружество от трета страна с цел продажба на друго дружество от трета страна

 

ЗДДС. ЗКПО. Третиране на услуги, предоставени във връзка с участие в изложение извън страната


2021 г.


СИДДО. Данъчно облагане в България на доходи на чуждестранни лица във връзка с продажба на софтуер

ЗКПО. Облагане с данък при източника на IT услуги

ЗКПО. Услуги, предоставени от дружество-майка в Гърция на българско дъщерно дружество

ЗКПО. СИДДО. Облагане с данък при източника при предоставяне на услуги от ЧЮЛ на негов клон в България

 

2020 г.

 

СИДДО. Доходи от наем на контейнери, начислени от българско дружество на австрийско дружество

ЗКПО. Облагане с данък при източника на услуга по демонтаж на материални активи  

ЗКПО. Третиране на доходи от наем на недвижим имот в България, собственост на чуждестранно дружество


ЗКПО. Данък при източника при услуга по актуализация на софтуер      

ЗКПО. СИДДО. Ремонт на седалки на автобус в Турция

2019 г.


ЗКПО. ЗДДФЛ. СИДДО. Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица, провеждащи обучение в България

2018 г.


ЗКПО. Данък при източника при услуги в полза на офшорки

ЗКПО. Данък при източника за организиране на семинар в чужбина

ЗКПО. Предоставяне по договор за наем с чуждестранно лице на машина с персонал

ЗКПО. Данък при източника при лиценз за софтуер

СИДДО. Дивиденти и ликвидационен дял, начислени в полза на американско дружество – едноличен собственик на капитала

ЗКПО. Документално доказаната цена на придобиване на акции

ЗДДС. ЗКПО. СИДДО. Доставка на машини и оборудване с монтаж от Австрия и Германия

ЗДДС. ЗКПО. СИДДО. Внос на машина с технологичната документация и търговска марка от Русия

2017 г.


Относно някои аспекти при сделка между две датски дружества по продажба на дял в ЕООД

СИДДО. Относно третиране на софтуерни лицензи

Третиране на лихвено плащане по договор за заем с фирма от ЕС от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО

СИДДО. Прилагане на чл. 12, ал. 9 от ЗКПО при наличие на СИДДО с ОАЕ

2016 г.


ЗКПО. Третиране при закупуването на права за ползване на лицензи за пренос на данни 

ЗКПО. Относно облагане с данък при източника на предоставени услуги

СИДДО. Освобождаване от облагане на консултантски услуги

СИДДО. Третиране на услуга, предоставено директно от централата при наличие на МСД

ЗКПО. Относно третиране на софтуерни лицензи

Казус относно данъчно третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и СИДДО на продажба на дял в ЕООД от чуждестранно юридическо лице

Третиране на строителна дейност на българско дружество в Гърция с наети машини от гръцко дружество по реда на ЗДДС и ЗКПО

Относно извършване на услуга по демонтаж в Гърция и данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС

 

ЗКПО. Относно третиране на предоставени брокерски услуги от офшорна компания

 

ЗКПО. Относно изискуемите документи за освобождаване от данък при източника по реда на чл. 195, ал. 6, т. 3 от ЗКПО

2015 г.


ЗКПО. Лихви и авторски и лицензионни възнаграждения в полза на чуждестранни юридически лица - местни на страна от ЕС

ЗКПО. Третиране на доход за услуга за оценка и сертифициране на проект

ЗКПО. Продажба на дял, притежаван от гръцко юридическо лице

ЗКПО. Признаване на разходи за командировки на собственик на ЕООД

ЗКПО. Освобождаване от облагане с данък при източника на лихви в полза на лице от ЕС

2014 г.


ЗКПО. Третиране на услуги, предоставени от офшорна фирма

2013 г.


ЗКПО. Дължимост на данък при източника за минал период при последващ отказ от лихвените плащания

ЗКПО. Третиране на услуга със строителна механизация от чуждестранна фирма

2012 г.


ЗКПО. Услуга, предоставена от офшорна фирма (От 01.01.2014 г. отпадна специалния ред на третиране на услугите от офшорни фирми.)


ЗКПО. Дължимост на данък при източника при регистрация на марка в чужбина

ЗКПО. Възнаграждение за одит и инспекция на активи, начислено в полза на немско дружество, без място на стопанска дейност в страната

2011 г.


ЗКПО. Облагане с данък при източника на възнаграждение за обучение на персонала  (От 01.01.2014 г. отпадна специалния ред на третиране на услугите от офшорни фирми.)

 

2010 г.

Най-често задавани въпроси във връзка с облагането на възнаграждения за технически услуги, начислени на  чуждестранни лица

ЗКПО. Дължимост на данък при източика при трансформиравне на вземане по лицензионен договор в апорт

ЗКПО. Данъчно третиране на доход от прехвърляне на вземане на чуждестранно юридическо лице

Данъчно третиране на доход от покупка на вземане, реализиран от чуждестранно юридическо лице