26.03. Деклариране и внасяне на данъка (чл. 201 - 202)

2023 г.

 

Особености и нови моменти при подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО

 

ЗКПО. Относно деклариране на закупeно вземане на ЮЛ от ФЛ чрез цесия съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС

 

Дискусионно. Има ли санкция за недеклариране или грешно деклариране на касови наличности съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС? 

 

Относно новото Приложение № 3 към Декларацията по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО, подавано от предприятията

 

2018 г.


Деклариране на скритото разпределение на печалбата, извършено през 2017 г.

ЗКПО. Право на данъчен кредит за платен данък в чужбина при облагане с корпоративен данък

2015 г.


Най-често задаваните въпроси относно Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие (вж т.  4)

2013 г.


Попълване Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО  от предприятието –платец на доходи (ред по ред) (Виж част II - ред 5 и 6) 


Попълване Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО  от лицето – получател на доходи (ред по ред) (Виж р. 6). 

2012 г.


ЗКПО. Изискване за прилагане на тримесечен срок за внасяне на данък при източника върху доходи на чуждестранни лица (От 2013 г.срокът за внасяне на данък при източника е единствено тримесечен.)