06.05. Служебна бележка по чл. 45

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно посочване на изплатените командировъчни пари в служебната бележка по чл. 45, ал. 1

 

2020 г.


Предоставяни документи, справки и декларации от предприятия - платци на доходи на физически лица съгласно ЗДДФЛ

Примерна Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ при командироване по чл. 121а от КТ и прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“

 

2019 г.

 

Особености при документирането на изплатените през 2019 г. облагаеми доходи от трудови правоотношения и предоставяне на информация в НАП от работодателите

2018 г.


ЗДДФЛ. Попълване на Служебната бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 при доходи от източник чужбина

 

ЗДДФЛ. Подписване на документите по чл. 45, ал. 4 с обикновен електронен подпис

Документиране на доходите на физическите лица, изплатени през 2018 г.
 

2017 г.

 

ЗДДФЛ. Относно подписване на Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ с електронен подпис

2015 г.


Промени в служебните бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ

2014 г.


ЗДДФЛ. Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ при напускане на служител